Bestuur van de Stichting Veiligheid en Vakmanschap Rail Vervoer (VVRV)

algemeen

Het Bestuur van VVRV bestaat uit 5 bestuurders, allen natuurlijke personen, en behartigt en vertegenwoordigt de belangen van de stichting en de spoorsector in het algemeen, en behartigt en vertegenwoordigt niet de belangen van bedrijven of andere groeps- of deelbelangen. Het bestuur benoemt, uit zijn midden, een voorzitter en wijst een secretaris en een penningmeester aan. De bestuurders hebben op persoonlijke titel zitting in het bestuur.

De bestuurders zijn afkomstig uit verschillende aandachtsgebieden van de stichting  en hebben kennis van dat aandachtsgebied. Bij aandachtsgebieden valt te denken aan: spoorwegondernemingen (Goederen, Reizigers, Aannemers), Inframanagement, Toetsen en Certificeren, Opleiden, Wet- en regelgeving etc. Een profielschets van een kandidaat bestuurslid is onderaan deze pagina opgenomen.

Op dit moment hebben bestuurders afkomstig uit spoorgoederenvervoer, vervoerende aannemers, ProRail, en reizigersvervoer zitting in het bestuur. Twee van de bestuursleden hebben ook binding met het aandachtsgebied opleidingen. Bestuurders worden benoemd voor 3 jaar en kunnen maximaal éénmaal worden herbenoemd.


vacatures en toetreden tot het bestuur

Een vacature in het bestuur wordt ruim voor deze zal ontstaan bekend gemaakt via de Website van VVRV, in een nieuwsbericht. Tevens zal het bestuur een uitvraag doen onder alle in Nederland toegelaten Spoorwegondernemingen en alle door ILenT erkende opleidingsbedrijven, om een geschikte kandidaat aan het bestuur voor te dragen.  Belangstellenden kunnen zich dan rechtstreeks of via het bureau van VVRV melden bij één van de zittende bestuursleden, die een kandidaat bestuurder kunnen voordragen.
Bij de aanmelding verwacht het bestuur van kandidaten een CV en een toelichting op de motivatie om bestuurder te worden.

De benoeming van een nieuwe bestuurder vindt plaats op voordracht van één of meer leden van het bestuur, of na een verzoek daartoe van het bestuur, op voordracht van één of meer organisaties uit de branche. Kandidaten die als bestuurder worden voorgedragen zijn afkomstig uit een door het bestuur aan te wijzen deel van het aandachtsgebied van de stichting  en hebben kennis van dat aandachtsgebied.

Vóór het nemen van het benoemingsbesluit houden een of meer bestuurders namens het bestuur samen met de directeur een selectie/kennismakingsgesprek met de voorgedragen kandidaat. Na dat gesprek zal de directeur door het bestuur worden uitgenodigd om zijn visie te geven waarna het bestuur een besluit neemt over de kandidaat. Het formele benoemingsbesluit wordt genomen in een vergadering van het bestuur waarin alle in functie zijnde stemgerechtigde bestuurders zijn vertegenwoordigd, nadat de directeur is gehoord. 


actuele situatie

In mei 2024 zal één van de zittende bestuurders het bestuur verlaten en ontstaat dus een vacature. Belangstellende kandidaten kunnen zich tot 1 mei 2024 melden bij de directeur VVRV of bij één van de bestuursleden.


profielschets van de bestuurder van de Stichting VVRV

De kandidaat bestuurder voor de stichting VVRV zou zichzelf in onderstaande punten moeten herkennen:

 • verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling

 • evenwichtige stijl tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand

 • voldoende daadkracht om op te treden, indien nodig

 • strategische denker

 • (zelf) reflectievermogen

 • ervaren in de governance anno nu en bijbehorende besluitvormingsprocessen

 • specifieke kennis van het betreffende aandachtsgebied

 • stevig netwerk in het betreffende aandachtsgebied

 • netwerker die naar buiten en naar binnen verbindend optreedt

 • bij voorkeur enige ervaring als bestuurder

 • maatschappelijke betrokkenheid

 • affiniteit met veiligheid en vakmanschap

 • klankbord voor de directie

 • voldoende beschikbaarheid

Bovenstaande informatie is gebaseerd op de Statuten van de Stichting Veiligheid en Vakmanschap Rail Vervoer. Via de link onderaan deze pagina kunt u die statuten inzien.