opvragen duplicaat certificaten

Privacywetgeving

Door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn een aantal privacyregels aangescherpt, in het belang van de bescherming van de persoonsgegevens van iedereen die bij VVRV is geregistreerd. VVRV heeft haar privacyreglement aangepast op de AVG en ook haar procedures waar nodig aangepast.

Recht op inzage in de eigen persoonsgegevens

Iedereen wiens gegevens door VVRV worden verwerkt heeft het recht deze in te zien.  Om te voorkomen dat derden ongeoorloofd deze gegevens kunnen inzien, vraagt VVRV sinds 1 september 2018 bij een verzoek om informatie over de verwerkte gegevens van een betrokkene, altijd toestemming van de betrokkene zelf. Bij het geven van die toestemming moet VVRV de identiteit van betrokkene kunnen verifiëren en vaststellen.

Vooralsnog kan dat alleen met zekerheid worden vastgesteld als betrokkene zelf met een geldig identiteitsbewijs naar het VVRV kantoor in Zoetermeer komt om toestemming te geven. We realiseren ons dat dit reistijd voor betrokkenen kan betekenen.  Anderzijds is het juist in het belang van betrokkene zelf dat VVRV hierin geen fouten maakt, en onbevoegden geen inzage in de persoonsgegevens geeft.

Certificaten en duplicaat certificaten zijn persoonsgegevens

Certificaten van behaalde bevoegdheden na succesvol afgelegde examens behoren tot de persoonsgegevens; ook duplicaten van certificaten zijn persoonsgegevens. In combinatie met het bovenstaande betekent dit, dat ook voor het aanvragen van een duplicaat certificaat de betrokkene zelf dit zal moeten doen en hiervoor toestemming moet geven. Dus ook hier geldt dat betrokkene met identiteitsbewijs naar het VVRV kantoor zal moeten komen. Maak hiervoor altijd een afspraak met het secretariaat, omdat er niet altijd iemand fysiek op kantoor aanwezig is.