Voor kandidaten met een functiebeperking kan een aanvrager om aanvullende voorzieningen tijdens het examen verzoeken. Gedacht kan worden aan extra tijd, een papieren examen of voorgelezen worden. De meerkosten voor deze voorzieningen bedragen € 100,- per examen. De aanvrager dient hiervoor een doktersattest bij de aanvraag mee te sturen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een dyslexie-verklaring (in het geval dat dat de functiebeperking is). Een dyslexieverklaring is een verkorte weergave van het verslag van het psychodiagnostisch onderzoek waaruit blijkt dat bij betrokkene dyslexie is vastgesteld. De dyslexieverklaring beschrijft op grond waarvan de diagnose dyslexie is gesteld, wat mogelijke verklaringen zijn en welke ernstige belemmeringen betrokkene ondervindt bij het volgen van onderwijs en/of bij het functioneren in de samenleving. (zie ook www. Stichtingdyslexienederland.nl). De verklaring moet zijn afgegeven door professionals die gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek en beschikken over specialistische kennis op het gebied van leerstoornissen en onderwijsbelemmeringen die daarmee samen kunnen gaan; dit zijn psychologen en pedagogen. Op termijn komt er waarschijnlijk één bevoegde instantie die dyslexieverklaringen mag afgeven. Als dat het geval is, zal VVRV hierbij aansluiten. Wegens mogelijke fraude zal VVRV altijd controleren of de dyslexie-verklaring afgegeven is door een gekwalificeerde/bevoegde instantie.

Ook voor andere functiebeperkingen is altijd een doktersverklaring noodzakelijk.