De vakkennis is bedoeld als bronmateriaal voor het examen en niet als leerboek, vandaar ook het ontbreken van een didactische opbouw en afbeeldingen. In de opleidingen kan uiteraard dieper worden ingegaan op bepaalde thema’s en kan verbreding worden aangebracht.

Overal waar hij/zijn staat, kan ook zij/haar of hen/hun  worden gelezen.

De vakkennis is samen met deskundigen en naar beste weten en kunnen samengesteld. Toch kunnen er onjuistheden of onvolledigheden in de tekst geslopen zijn. VVRV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg daarvan.

Doorlopend worden clusters aangepast op grond van opmerkingen en suggesties vanuit de branche, waarvoor dank. In het wijzigingsdocument zijn de inhoudelijke/tekstuele aanpassingen opgenomen. 

De laatste wijziging dateert van 1 september 2023; alle clusters zijn aangepast naar European Instructions.

Het cluster ERTMS is per december vervangen en bevat nu op veler verzoek onderwerpen uit de Operationele Regels ERTMS Nederland, ORE 1.1, augustus 2023.