De vakkennis bevat de uitwerking van de vakbekwaamheidseisen conform wet- en regelgeving in het examenprogramma machinist vergunning bijlage IV ‘machinistenrichtlijn’. Het examen is hierop gebaseerd. Zie het examenprogramma in het menu Examens onder de knop Machinisten 

De vakkennis is bedoeld als bronmateriaal en niet als leerboek, vandaar ook het ontbreken van een didactische opbouw en afbeeldingen. In de opleidingen kan uiteraard dieper worden ingegaan op bepaalde thema’s en kan verbreding worden aangebracht.

Overal waar hij/zijn staat, dient ook zij/haar te worden gelezen.

De vakkennis is samen met deskundigen en naar beste weten en kunnen samengesteld. Toch kunnen er onjuistheden of onvolledigheden in de tekst geslopen zijn. VVRV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg daarvan.

Doorlopend worden clusters aangepast op grond van opmerkingen en suggesties vanuit de branche, waarvoor dank. In het wijzigingsdocument zijn de inhoudelijke/tekstuele aanpassingen opgenomen. 

De vakkennis gedateerd april 2021 is ingegaan op 1 juli 2021.