verzoek tot herziening

In het examen reglement is opgenomen welke mogelijkheden er zijn om een verzoek tot herziening van de examenuitslag in te dienen:

Artikel 13         Bezwaar en beroep, verzoek tot herziening van de examenuitslag

 1. De Kandidaat die het niet eens is met de uitslag van het examen kan binnen vijf weken na de dag waarop de resultaatbrief is ontvangen, schriftelijk een met redenen omkleed verzoek tot herziening van de examenuitslag bij het College van Deskundigen indienen. Dit betreft enkel een heroverweging ten aanzien van het kennen en kunnen van de kandidaat.
 2. Artikel 8.4 juncto artikel 7.1, eerste lid Awb is van toepassing. Dit betekent dat bezwaar en beroep niet mogelijk is tegen de beoordeling van het kennen of kunnen van een kandidaat. Noch is bezwaar en beroep mogelijk op de vaststelling van opgaven, beoordelingsnormen of nadere regels voor de examinering en toetsing, zoals bijvoorbeeld examenprogramma’s.
 3. Het verzoek tot herziening van de examenuitslag wordt ondertekend en bevat ten minste:
  a. de naam en het adres van de Kandidaat;
  b. de specificatie van het examen dat door hem is afgelegd en de datum waarop het betrokken examen is afgelegd;
  c. een dagtekening;
  d. een omschrijving van de motivatie voor het verzoek tot herziening.
 4. Een verzoek tot herziening is tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn genoemd in het eerste lid van dit artikel is ontvangen door het College van Deskundigen. Het College van Deskundigen hoeft verzoeken tot herziening die te laat zijn binnengekomen niet te behandelen.
 5. Het College van Deskundigen neemt binnen twee maanden na ontvangst van een verzoek tot herziening een beslissing.
 6. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op een besluit inzake erkenning als examinator en een besluit inzake erkenning van EU beroepskwalificaties.
 7. VVRV heeft een interne klachtregeling, betreffende de taken die VVRV in mandaat, volmacht en machtiging uitvoert. Deze klachtregeling borgt dat eenieder het recht heeft om over de wijze waarop VVRV taken uitvoert en zich jegens hem of haar in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen, een klacht in te dienen bij VVRV. Deze klachtregeling is opgenomen op de website van VVRV.