extra herkansing

In het Examenreglement van VVRV is in artikel 14 te vinden welke regels er gelden voor herkansingen:

Artikel 14         Herkansing

  1. Voor een herexamen gelden dezelfde voorwaarden als voor een eerste examen.
  2. Op de website van VVRV wordt de Kandidaat gewezen op het inzagerecht als bedoeld in artikel 12 en op de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek tot herziening of een klacht bij het College van Deskundigen, als bedoeld in artikel 13.
  3. Een Kandidaat mag een Theorie- en/of Praktijkexamen slechts één keer herkansen.
  4. In uitzonderingsgevallen kan VVRV een tweede herkansing toestaan. In voorkomende gevallen dient de Kandidaat hiertoe schriftelijk een gemotiveerd verzoek bij VVRV in te dienen. De motivering zal in elk geval een bepaalde mate van overmacht en onvoorzienbaarheid in zich moeten hebben. Geen overmacht of onvoorzienbaarheid is aanwezig, als de situatie waarop men zich wil beroepen, al voor aanvang van het examen bekend was en de Kandidaat besloten heeft om ondanks die al gekende situatie toch aan het examen deel te nemen.
  5. De voorwaarden waaraan de kandidaat dient te voldoen, om in aanmerking te komen voor een tweede herkansing, zijn opgenomen in de ‘beleidsregel extra herkansing’, die te vinden is op de website van VVRV.
  6. VVRV neemt binnen vier (4) weken na ontvangst van het verzoek een besluit en zal dit de Kandidaat schriftelijk meedelen. Artikel 13, eerste en tweede lid, zijn van toepassing.

De genoemde Beleidsregel extra herkansingen vind u onderaan deze pagina.