16-11-2022

VVRV heeft de berekening van de kostprijs van elke examen module geactualiseerd, waarbij kostendekkendheid per examen module uitgangspunt is. Verder is besloten een mogelijkheid te creëren voor een twee jaarlijks indexatie van de examen tarieven met de CPI (Consumenten Prijs Index) van het CBS om eventuele significante wijzigingen in de kostenstructuur van VVRV te kunnen dragen in de toekomst, indien noodzakelijk.

Dit heeft geleid toto een voorstel voor aanpassing van de tarieven, dat is voorgelegd, voor goedkeuring, aan het ministerie van IenW. Overigens heeft VVRV zo lang als zij bestaat (10 jaar), de tarieven van de examens nooit in prijs verhoogd. Het Ministerie heeft het tariefvoorstel voor 2023 en 2024 goedgekeurd.

VVRV zou op grond van de kostprijs berekening het tarief van sommige examens  moeten verhogen en van andere examens moeten verlagen. Om de spoorsector voldoende tijd te geven haar organisatie en begroting tijdig aan te  passen aan deze tarief actualisatie, heeft het bestuur van VVRV besloten tot een ingroei regeling. Deze regeling houdt in dat de examens die in prijs moeten dalen, per 1 januari 2023 inderdaad het nieuwe lagere tarief krijgen en examens die in prijs zouden moeten stijgen, de komende twee jaren nog niet het noodzakelijke hogere tarief krijgen, maar gelijk blijven in prijs. De kosten van deze regeling draagt VVRV uit haar financiële reserve.

Vanaf 1 januari 2025 zullen de geactualiseerde examentarieven exact op de kostprijs staan.  Indien zich de situatie op termijn zou voordoen dat de financiële reserve onvoldoende is voor de bedrijfscontinuïteit van VVRV, dan kan dat ook leiden tot een aanpassing van de tarieven.

Onderstaande tabel geeft de huidige tarieven, de tarieven op basis van de kostprijzen en de tarieven die in 2023 en 2024 gelden:

tabel-tarief-23.png

Examens die na 1 januari 2023 plaatsvinden, worden automatisch gefactureerd tegen het nieuwe tarief, ook als deze worden aangevraagd voor 1 januari 2023.

Terug naar het overzicht