16-06-2020

AEF rapport over VVRV verschenen

Vandaag heeft de Staatssecretaris van IenW het eindrapport van AEF over VVRV aan de Tweede Kamer gestuurd. Om de bijdrage van de VVRV aan veiligheid rondom railvervoer te bestendigen en te bevorderen heeft het ministerie van IenW aan Andersson Elffers Felix (AEF) gevraagd om het functioneren van de VVRV te evalueren en inzichtelijk te maken welke verbeterpunten er zijn voor de periode tot 2030. Specifieke aandachtspunten hierbij zijn de organisatorische en financiële continuïteit van de organisatie en het draagvlak voor de organisatie in de spoorwegsector. Hierbij is ook gevraagd om ervaringen inzake examinering in omringende landen en in vergelijkbare binnenlandse transportsectoren te betrekken.

conclusie van AEF

AEF concludeert dat de VVRV goed functioneert. Er is sprake van een professionele bedrijfsvoering en de organisatie is financieel gezond. De VVRV heeft veel kennis en expertise in huis dan wel aan zich verbonden ten behoeve van de uitoefening van de mandaattaken. Op basis van onder meer een aantal kerncijfers, zoals slagingspercentages en aantallen klachten en beoordelingen van de ILenT en afnemers, stellt AEF dat de kwaliteit (waaronder de eenduidigheid, objectiviteit en onafhankelijkheid) van de examinering hoog is. Hierbij geldt dat het mandaat van de VVRV past binnen het wettelijk kader en dat de door de VVRV uitgevoerde activiteiten passen binnen het mandaat.

meer informatie

Vanzelfsprekend is VVRV blij met de uitkomst van het AEF onderzoek. Er is nog veel meer informatie beschikbaar, zo heeft AEF ook aanbevelingen gedaan voor verdere verbeteringen. VVRV gaat daar komende periode mee aan de slag. Het complete rapport is te vinden op de website van de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/01/29/onderzoek-stichting-vvrv 

Terug naar het overzicht