algemeen

De erkenning voor tijdelijke en incidentele diensten is gelijk aan de permanente erkenning. Voor de veiligheidsfunctie Wagencontroleur geldt het onderstaande.

aanvraag erkenning beroepskwalificaties

De procedure bestaat uit het indienen van een aanvraag tot erkenning van de Beroepskwalificaties Wagencontroleur bij VVRV. Dat kan door een email te sturen aan
info@vvrv.nl of per post aan VVRV, Boerhavelaan 40, 2713 HX Zoetermeer, Nederland.
De volgende documenten moeten worden meegestuurd:

  1. Nationaliteitsbewijs:
    een bewijs van de nationaliteit van de dienstverrichter.

  2. Kopie van de bekwaamheidsattesten of van de opleidingstitel die toegang verleent tot het beroep in kwestie. Zo mogelijk voorzien van een overzicht van de vakbekwaamheidseisen die aan het attest zijn verbonden

  3. Bewijs taalkennis:
    een bewijs dat de aanvrager voldoet aan de kennis van de Nederlandse taal die wordt vereist voor de betreffende veiligheidsfunctie.

Indien tevens informatie over de vakbekwaamheidseisen en de wijze van examinering in de lidstaat van de aanvrager wordt aangeleverd, kan dat de procedure goedkoper maken en een kortere doorlooptijd opleveren.

termijnen

Binnen één maand na ontvangst van de aanvraag zal VVRV een bevestiging van ontvangst aan de aanvrager sturen. De aanvraag zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 maanden worden behandeld en afgerond.

kosten

De kosten van de behandeling zijn afhankelijk van het aantal uren werk dat VVRV aan het beoordelen van de aanvraag en de documenten zal hebben. Hiervan wordt vóóraf een inschatting gemaakt, deze zal bij de bevestiging van ontvangst worden meegezonden. De uiteindelijke kosten zullen niet meer dan 20 % afwijken van de afgegeven inschatting en zijn gebaseerd op het aantal uren werk tegen standaard tarief van € 75,- per uur exclusief 21 % BTW.  De uitkomst van de digitale procedure kan zijn, in de gevallen dat er geen ander EU-recht van toepassing is, dat van betrokkene nog een met goed gevolg af te leggen aanpassingsstage en/of proeve van bekwaamheid wordt verlangd alvorens hij in Nederland aan de slag kan, indien uit het onderzoek is gebleken dat niet aan alle kwalificaties en vakbekwaamheidseisen die in Nederland gelden voor de functie door aanvrager wordt voldaan. In een aantal gevallen zal het sneller en goedkoper zijn om het Nederlandse standaard examen af te leggen; deze keuze is aan de aanvrager.

bezwaar en beroep

Een onderzoek naar erkenning van EU beroepskwalificaties is een beoordeling van kennen en kunnen, doordat een examinering en beoordeling in een andere lidstaat vergeleken wordt met de examinering en beoordeling in Nederland. Op grond van artikel 8.4 derde lid aanhef en onder b juncto artikel 7.1 lid 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) staat geen bezwaar of beroep open tegen een besluit inhoudende een beoordeling van het kennen of kunnen van een kandidaat of leerling die terzake is geëxamineerd of op enigerlei wijze is getoetst, dan wel inhoudende de vaststelling van opgaven, beoordelingsnormen of nadere regels voor die examinering of toetsing. Bezwaar of beroep op andere aspecten dan de bovenstaande kunnen worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, postbus 20901, 2500 EX Den Haag.

overige informatie

Het examenprogramma Wagencontroleur geeft een goed beeld van de eisen die in Nederland aan de Wagencontroleur worden gesteld. U vindt dat examenprogramma onderaan de volgende pagina:examenprogramma wagencontroleur