Besluit mandaat, volmacht en machtiging Stichting VVRV

BWBR0042168

Datum gepubliceerd op kennispunt:
01-05-2019

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 26 april 2019, nr. IENW/BSK-2019/62573, houdende regels inzake de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de Stichting Veiligheid en Vakmanschap Rail Vervoer (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Stichting VVRV)

Bron: overheid_nl

Terug naar het overzicht
Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 26 april 2019, nr. IENW/BSK-2019/62573, houdende regels inzake de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de Stichting Veiligheid en Vakmanschap Rail Vervoer (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Stichting VVRV)
Besluit mandaat, volmacht en machtiging Stichting VVRV
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,
Gezien de overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden en het bestuur van de Stichting Veiligheid en Vakmanschap Rail Vervoer;
Gezien de schriftelijke instemming van het bestuur van de Stichting Veiligheid en Vakmanschap Rail Vervoer van 23 oktober 2018;

BESLUIT:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder bestuur: bestuur van de Stichting Veiligheid en Vakmanschap Rail Vervoer.

Artikel 2
1

Aan het bestuur wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten inzake:

2

Het bestuur wordt gemachtigd tot het houden van een register van erkende examinatoren als bedoeld in artikel 51c, tweede lid, van de Spoorwegwet.

Artikel 3

Het bestuur wordt gevolmachtigd en gemachtigd om ter voorbereiding en uitvoering van de in artikel 2 bedoelde bevoegdheden de benodigde handelingen te verrichten. Hieronder worden in ieder geval begrepen:

  • a.

    het ontwikkelen van examenprogramma’s;

  • b.

    het voorzien in en uitvoering geven aan een examenreglement en het behandelen en nemen van beslissingen krachtens het examenreglement, waaronder beslissingen omtrent ingediende verzoeken om herziening en ingediende klachten.

Artikel 4
1

Het bestuur kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 2 en 3, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

2

Van de verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging doet het bestuur schriftelijke mededeling aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Artikel 5

Het krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van afgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Stichting VVRV.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,
S. van Veldhoven-van der Meer