Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat

BWBR0040610

Datum gepubliceerd op kennispunt:
27-06-2021

Datum oorspronkelijk besluit:
07-02-2018

Datum inwerkingtreding laatste wijziging:
23-06-2021

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 7 februari 2018, nr. IENM/BSK-2018/7746, houdende vaststelling van de organisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de secretaris-generaal en de diensthoofden (Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat)

Bron: overheid_nl

Terug naar het overzicht
Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 7 februari 2018, nr. IENM/BSK-2018/7746, houdende vaststelling van de organisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de secretaris-generaal en de diensthoofden (Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat)
Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen organisatie en mandaat
Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • bewindspersoon: Minister van Infrastructuur en Waterstaat of Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat;

 • dienst: onderdeel van het ministerie, genoemd in artikel 2, tweede lid;

 • diensthoofd: persoon die overeenkomstig dit besluit, dan wel overeenkomstig overige wet- en regelgeving, is belast met de leiding van een dienst;

 • dienstonderdeel: onderdeel van een dienst;

 • dienstonderdeelhoofd: persoon die overeenkomstig dit besluit, dan wel overeenkomstig overige wet- en regelgeving, is belast met de leiding van een dienstonderdeel;

 • functionaris: persoon die als ambtenaar is aangesteld bij het ministerie, of degene die krachtens overeenkomst naar burgerlijk recht werkzaam is bij het ministerie;

 • ministerie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;

 • plaatsvervangend secretaris-generaal: plaatsvervangend secretaris-generaal als bedoeld in artikel 3a;

 • secretaris van adviesorgaan: secretaris van een adviesorgaan, genoemd in artikel 2, derde lid;

 • secretaris-generaal: secretaris-generaal van het ministerie.

Hoofdstuk 2 Organisatie
§ 2.1 Hoofdstructuur
Artikel 2 Onderdelen ministerie
1

Het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal, de plaatsvervangend-secretaris-generaal, de diensten en de secretariaten van de adviesorganen.

2

Diensten van het ministerie zijn:

 • a.

  het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken;

 • b.

  het directoraat-generaal Milieu en Internationaal;

 • c.

  het directoraat-generaal Mobiliteit;

 • d.

  het directoraat-generaal Water en Bodem;

 • e.

  de hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

 • f.

  de concerndirectie Financieel-Economische Zaken;

 • g.

  de concerndirectie Mens en Organisatie;

 • h.

  de concerndirectie Informatievoorziening;

 • i.

  het bureau Eigenaarsadvisering;

 • j.

  de directie Bestuursondersteuning;

 • k.

  de directie Communicatie;

 • l.

  de directie Kennis, Innovatie en Strategie;

 • m.

  de directie Participatie;

 • n.

  de directie Uitvoering en Decentraal Advies en Control;

 • o.

  het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid;

 • p.

  het Planbureau voor de Leefomgeving;

 • q.

  het Stafbureau deltacommissaris;

 • r.

  het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, bedoeld in het Instellingsbesluit Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut;

 • s.

  de Inspectie Leefomgeving en Transport, bedoeld in het Instellingsbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport; en

 • t.

  het directoraat-generaal Rijkswaterstaat, bedoeld in het Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat.

3

Secretariaten van adviesorganen van het ministerie zijn:

§ 2.2 Secretaris-generaal en plaatsvervangend secretaris-generaal
Artikel 3 Taken secretaris-generaal
1

De secretaris-generaal is overeenkomstig het Besluit van 18 oktober 1988, houdende regeling van de functie en verantwoordelijkheid van de secretaris-generaal (Stb. 1988, 499) belast met de ambtelijke leiding van al hetgeen het ministerie betreft.

2

Bij afwezigheid of verhindering van de secretaris-generaal en ten aanzien van specifieke, bij instructie van de secretaris-generaal aangewezen taken is de plaatsvervangend secretaris-generaal bevoegd om als zodanig als plaatsvervanger op te treden.

3

Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de secretaris-generaal.

Artikel 3a Taken plaatsvervangend secretaris-generaal
1

In afwijking van artikel 3, eerste lid, is de plaatsvervangend secretaris-generaal verantwoordelijk voor:

 • a.

  de integrale ontwikkeling en realisering van de strategische doelstellingen op bedrijfsvoeringgebied voor het ministerie, en

 • b.

  de afstemming van de bedrijfsvoering op het primaire proces van het ministerie.

2

Ter uitvoering van het eerste lid is de plaatsvervangend secretaris-generaal verantwoordelijk voor de volgende diensten:

 • a.

  de concerndirectie Mens en Organisatie;

 • b.

  de concerndirectie Informatievoorziening;

 • c.

  het bureau Eigenaarsadvisering;

 • d.

  de directie Uitvoering en Decentraal Advies en Control;

 • e.

  de directie Participatie.

3

De plaatsvervangend secretaris-generaal is Chief Information Officer en heeft daartoe de taken, genoemd in de artikelen 4 en 7, van het Besluit CIO-stelsel Rijksdienst 2021.

§ 2.3 Organisatie diensten
Artikel 4 Directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken
1

Het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken staat onder leiding van de directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken.

2

Het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

 • a.

  de directie Luchtvaart;

 • b.

  de directie Maritieme Zaken;

 • c.

  het programma Luchtvaart; en

 • d.

  het stafbureau directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken.

3

De dienstonderdelen, genoemd in het tweede lid, onder a en b, staan onder leiding van een directeur. Het dienstonderdeel, genoemd in het tweede lid, onder c, staat onder leiding van de directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken. Het dienstonderdeel, genoemd in het tweede lid, onder d, staat onder leiding van een afdelingshoofd. Het dienstonderdeel, genoemd in het tweede lid, onder a, bestaat uit afdelingen en een project die onder leiding staan van een afdelingshoofd respectievelijk een projectmanager. Het dienstonderdeel, genoemd in het tweede lid, onder b, bestaat uit afdelingen die onder leiding staan van een afdelingshoofd. Het dienstonderdeel, genoemd in het tweede lid, onder c, bestaat uit projecten en een programmabureau die onder leiding staan van een projectdirecteur respectievelijk een afdelingshoofd.

4

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken zijn de directeuren-generaal Milieu en Internationaal, Mobiliteit en Water en Bodem, bedoeld in de artikelen 5, 6 en 7, en de directeuren bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

5

Bij afwezigheid of verhindering van een directeur zijn de andere directeur, de afdelingshoofden en de projectmanager binnen de directie bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

6

Bij afwezigheid of verhindering van een afdelingshoofd, de projectmanager of een projectdirecteur binnen een directie of het programma zijn de overige afdelingshoofden, de projectmanager of de projectdirecteuren binnen de directie of het programma bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

7

Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken.

8

Het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken heeft als doel de netwerkkwaliteit van luchtwegen, vaarwegen, luchthavens en havens verder te ontwikkelen en het veilige en duurzame gebruik daarvan te waarborgen. Daarmee hebben het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken en zijn dienstonderdelen de volgende taken:

 • a.

  de directie Luchtvaart: het ontwikkelen en implementeren van beleid, en daarmee tevens kaderstelling ten behoeve van het programma Luchtvaart, met betrekking tot:

  • 1°.

   de aansluiting op het mondiale luchtvaartnetwerk;

  • 2°.

   bevordering van verduurzaming van de luchtvaart;

  • 3°.

   regionale luchthavens;

  • 4°.

   veiligheid en beveiliging in de luchtvaart; en

  • 5°.

   het gebruik van het luchtruim, alsmede de luchtverkeersdienstverlening;

 • b.

  de directie Maritieme Zaken: het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot:

  • 1°.

   zeehavens en zeevaart, waaronder de maritieme toegang tot zeehavens;

  • 2°.

   vervoer over water en de Nederlandse binnenvaart;

  • 3°.

   instandhouding en gebruik van het hoofdvaarwegennet; en

  • 4°.

   maritieme veiligheid en beveiliging;

 • c.

  het programma Luchtvaart:

  • 1°.

   de realisatie van rijkskaders voor het vliegveld Lelystad;

  • 2°.

   de besluitvorming over de ontwikkeling van Schiphol; en

  • 3°.

   de herziening van het luchtruim; en

 • d.

  het stafbureau directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken: het ondersteunen van het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken.

Artikel 5 Directoraat-generaal Milieu en Internationaal
1

Het directoraat-generaal Milieu en Internationaal staat onder leiding van de directeur-generaal Milieu en Internationaal.

2

Het directoraat-generaal Milieu en Internationaal bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

 • a.

  de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie;

 • b.

  de directie Internationaal;

 • c.

  de directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s; en

 • d.

  het stafbureau directoraat-generaal Milieu en Internationaal.

3

De dienstonderdelen, genoemd in het tweede lid, onder a, b en c, staan onder leiding van een directeur. Het dienstonderdeel, genoemd in het tweede lid, onder d, staat onder leiding van een afdelingshoofd. Onder de dienstonderdelen, genoemd in het tweede lid, onder a, b en c, ressorteren tevens afdelingshoofden.

4

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur-generaal Milieu en Internationaal zijn de directeuren-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken, Mobiliteit en Water en Bodem, bedoeld in de artikelen 4, 6 en 7, en de directeuren bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

5

Bij afwezigheid of verhindering van een directeur zijn de overige directeuren en de afdelingshoofden binnen de directie bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

6

Bij afwezigheid of verhindering van een afdelingshoofd binnen een directie zijn de overige afdelingshoofden binnen de directie bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

7

Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur-generaal Milieu en Internationaal.

8

Het directoraat-generaal Milieu en Internationaal heeft tot doel de zorg voor een gezonde en veilige leefomgeving alsmede het beheer van schaarse hulpbronnen en milieuruimte. Daarmee hebben het directoraat-generaal Milieu en Internationaal en zijn dienstonderdelen de volgende taken:

 • a.

  de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie: het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot:

  • 1°.

   transitie naar een circulaire economie door:

   • i.

    het vitaal houden van het natuurlijk kapitaal;

   • ii.

    het verduurzamen van afval- en grondstoffenbeleid; en

   • iii.

    het versterken van een op de transitie gericht instrumentarium;

  • 2°.

   luchtkwaliteit en geluidhinder; en

  • 3°.

   luchtemissies industrie;

 • b.

  de directie Internationaal:

  • 1°.

   advisering ten behoeve van de bewindspersoon en de ambtelijke leiding op het terrein van internationale strategie en beleidsvorming;

  • 2°.

   het verbinden van de internationale context met de nationale beleidsontwikkelingen;

  • 3°.

   het waarborgen van de kwaliteit en coherentie van het beleid van het ministerie in het internationale veld; en

  • 4°.

   het coördineren en regisseren van de internationale functie binnen het ministerie;

 • c.

  de directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s:

  • 1°.

   het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot omgevingsveiligheid en milieurisico’s op het gebied van:

   • i.

    vervoer van gevaarlijke stoffen via weg, water, spoor en buisleidingen en door tunnels;

   • ii.

    gevaarlijke stoffen en nieuwe risico’s, waaronder chemische stoffen, nanodeeltjes, genetisch gemodificeerde organismen en asbest;

   • iii.

    gevaarlijke stoffen in risicovolle bedrijven en de omgeving daarvan; en

   • iv.

    biociden en gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw; en

  • 2°.

   het coördineren van activiteiten met betrekking tot de relatie tussen milieubeleid en nucleaire veiligheid; en

 • d.

  het stafbureau directoraat-generaal Milieu en Internationaal: het ondersteunen van het directoraat-generaal Milieu en Internationaal.

Artikel 6 Directoraat-generaal Mobiliteit
1

Het directoraat-generaal Mobiliteit staat onder leiding van de directeur-generaal Mobiliteit.

2

Het directoraat-generaal Mobiliteit bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

 • a.

  de directie Openbaar Vervoer en Spoor;

 • b.

  de directie Wegen en Verkeersveiligheid;

 • c.

  de programmadirectie Duurzame Mobiliteit;

 • d.

  de programmadirectie Mobiliteit en Gebieden;

 • e.

  de unit Strategie;

 • f.

  de unit Innovatie; en

 • g.

  het stafbureau directoraat-generaal Mobiliteit.

3

De dienstonderdelen, genoemd in het tweede lid, onder a en b, staan onder leiding van een directeur. De dienstonderdelen, genoemd in het tweede lid, onder c en d, staan onder leiding van een programmadirecteur. De dienstonderdelen, genoemd in het tweede lid, onder e, f en g, staan onder leiding van een afdelingshoofd. De dienstonderdelen, genoemd in het tweede lid, onder a tot en met d, bestaan uit afdelingen en programma’s die onder leiding staan van respectievelijk een afdelingshoofd of een programmamanager.

4

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur-generaal Mobiliteit zijn de directeuren-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken, Milieu en Internationaal en Water en Bodem, bedoeld in de artikelen 4, 5 en 7, en de directeuren en de programmadirecteuren bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

5

Bij afwezigheid of verhindering van een directeur of programmadirecteur zijn de overige directeuren en programmadirecteuren en de afdelingshoofden en programmamanagers binnen de directie of programmadirectie bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

6

Bij afwezigheid of verhindering van een afdelingshoofd of programmamanager binnen een directie of programmadirectie zijn de overige afdelingshoofden en programmamanagers binnen de directie of programmadirectie bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

7

Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur-generaal Mobiliteit.

8

Het directoraat-generaal Mobiliteit heeft als doel de mobiliteit in Nederland te bevorderen, de netwerkkwaliteit van spoorwegen en het wegennet verder te ontwikkelen, het veilige, innovatieve en duurzame gebruik daarvan te waarborgen en te zorgen voor een goede en verantwoorde inpassing in de leefomgeving. Daarmee hebben het directoraat-generaal Mobiliteit en zijn dienstonderdelen de volgende taken:

 • a.

  de directie Openbaar Vervoer en Spoor: het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot:

  • 1°.

   openbaar vervoer en ander personenvervoer;

  • 2°.

   beheer, gebruik en aanleg van de hoofdspoorweginfrastructuur en spoorwegen;

  • 3°.

   goederenvervoer per spoor; en

  • 4°.

   de veiligheid op en rond het spoor;

 • b.

  de directie Wegen en Verkeersveiligheid: het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot:

  • 1°.

   de aanleg van het hoofdwegennet;

  • 2°.

   slim gebruik en onderhoud van het hoofdwegennet en goederenvervoer over de weg;

  • 3°.

   inpassing van wegen in relatie tot milieu en natuur alsmede bereikbaarheid; en

  • 4°.

   veilig verkeer en vervoer;

 • c.

  de programmadirectie Duurzame Mobiliteit: het realiseren, stimuleren en faciliteren van strategie, coördinatie, aanpak en maatregelen met betrekking tot:

  • 1°.

   duurzame mobiliteit;

  • 2°.

   CO2-reductie voor de Nederlandse mobiliteits- en transportsector;

  • 3°.

   fietsen en lopen; en

  • 4°.

   beleid op het gebied van voertuigemissies en brandstoffen;

 • d.

  de programmadirectie Mobiliteit en Gebieden:

  • 1°.

   de departementbrede systeemverantwoordelijkheid voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT);

  • 2°.

   het bijdragen aan samenwerking en afstemming tussen partijen met het oog op investeringen in het ruimtelijke-fysieke domein;

  • het realiseren, stimuleren en coördineren van beleid en activiteiten op het gebied van:

   • i.

    integrale mobiliteitsaanpak en bereikbaarheidsprogramma’s in de vijf MIRT-gebieden en voor stedelijke bereikbaarheid;

   • ii.

    verduurzaming van het MIRT, de spelregels en het gehele MIRT-proces;

   • iii.

    integrale besluitvorming over en uitvoering van MIRT-onderzoeken en -verkenningen; en

   • iv.

    stadslogistiek en goederenvervoer binnen het directoraat-generaal Mobiliteit; en

  • 4°.

   het afwikkelen van zaken van de voormalige programmadirectie Beter Benutten;

 • e.

  de unit Strategie: het waarborgen van integrale beleids- en visievorming van het directoraat-generaal Mobiliteit en het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken;

 • f.

  de unit Innovatie: het bevorderen van de toepassing van innovatieve mogelijkheden binnen het mobiliteitsterrein; en

 • g.

  het stafbureau directoraat-generaal Mobiliteit: het ondersteunen van het directoraat-generaal Mobiliteit.

Artikel 7 Directoraat-generaal Water en Bodem
1

Het directoraat-generaal Water en Bodem staat onder leiding van de directeur-generaal Water en Bodem.

2

Het directoraat-generaal Water en Bodem bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

 • a.

  de directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur;

 • b.

  de directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien; en

 • c.

  het stafbureau directoraat-generaal Water en Bodem.

3

De dienstonderdelen, genoemd in het tweede lid, onder a en b, staan onder leiding van een directeur. Het dienstonderdeel, genoemd in het tweede lid, onder c, staat onder leiding van een afdelingshoofd. De dienstonderdelen, genoemd in het tweede lid, onder a en b, bestaan uit afdelingen die onder leiding staan van een afdelingshoofd.

4

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur-generaal Water en Bodem zijn de directeuren-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken, Milieu en Internationaal en Mobiliteit, bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6, en de directeuren bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

5

Bij afwezigheid van een directeur zijn de andere directeur en de afdelingshoofden binnen de directie bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

6

Bij afwezigheid of verhindering van een afdelingshoofd binnen een directie zijn de overige afdelingshoofden binnen de directie bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

7

Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur-generaal Water en Bodem.

8

Het directoraat-generaal Water en Bodem heeft tot doel de verdere ontwikkeling van Nederland als een veilige, leefbare, bereikbare en concurrerende delta. Daarmee hebben het directoraat-generaal Water en Bodem en zijn dienstonderdelen de volgende taken:

 • a.

  de directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur: het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot:

  • 1°.

   waterveiligheid;

  • 2°.

   bestuur en instrumentatie van het waterbeheer en de coördinatie van het opdrachtgeverschap van het Deltaprogramma;

  • 3°.

   uitvoering en financiering van en toezicht op het waterbeleid, alsmede het monitoren en evalueren van het waterbeleid;

  • 4°.

   bevordering van innovatie en kennis in het waterdomein;

  • 5°.

   klimaatadaptatie en nationale adaptatiestrategie; en

  • 6°.

   gebiedsstudies grote wateren IJsselmeer, Zuidwestelijke Delta en Rijnmond Drechtsteden;

 • b.

  de directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien: het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot:

  • 1°.

   waterkwaliteit en zoetwater;

  • 2°.

   het instrumentarium van milieueffectrapportage, drinkwatervoorziening en rioleringsbeheer;

  • 3°.

   bodem en ondergrond;

  • 4°.

   de Wadden en Eems Dollard;

  • 5°.

   de uitvoering van de internationale wateraanpak; en

  • 6°.

   de Noordzee en oceanen; en

 • c.

  het stafbureau directoraat-generaal Water en Bodem: het ondersteunen van het directoraat-generaal Water en Bodem.

Artikel 8 Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken
1

De hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken staat onder leiding van de hoofddirecteur Bestuurlijke en Juridische Zaken.

2

Onder de hoofddirecteur Bestuurlijke en Juridische Zaken ressorteert de directeur Bestuurlijke en Juridische Zaken.

3

De hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken bestaat uit afdelingen die onder leiding staan van een afdelingshoofd.

4

Bij afwezigheid of verhindering van de hoofddirecteur Bestuurlijke en Juridische Zaken zijn de directeur Bestuurlijke en Juridische Zaken en de afdelingshoofden bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

5

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur Bestuurlijke en Juridische zaken zijn de afdelingshoofden bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

6

Bij afwezigheid of verhindering van een afdelingshoofd zijn de overige afdelingshoofden bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

7

Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de hoofddirecteur Bestuurlijke en Juridische Zaken.

8

De hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken heeft de volgende taken:

 • a.

  het tot stand brengen van de wet- en regelgeving van het ministerie;

 • b.

  het in de rol van Chief Legal Officer zorg dragen voor en borgen van bestuurlijk-juridische kwaliteit van de producten van het ministerie;

 • c.

  het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, alsmede het nemen van beslissingen tot niet-ontvankelijkverklaring van een bezwaarschrift;

 • d.

  het vertegenwoordigen van de bewindspersoon in bestuursrechtelijke procedures, met inbegrip van het indienen van een verweerschrift, het maken van bezwaar, het instellen van beroep of hoger beroep of het doen van een verzoek om voorlopige voorziening;

 • e.

  het vertegenwoordigen van de Staat der Nederlanden in civielrechtelijke procedures, met inbegrip van de behandeling van civielrechtelijke aansprakelijkheidsstellingen en vorderingen; en

 • f.

  de bestuurlijk-juridische advisering en het behartigen van algemene bestuurlijk-juridische onderwerpen.

Artikel 9 Directie Bestuursondersteuning
1

De directie Bestuursondersteuning staat onder leiding van de directeur Bestuursondersteuning.

2

De directie Bestuursondersteuning bestaat uit afdelingen die onder leiding staan van de directeur Bestuursondersteuning of een afdelingshoofd.

3

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur Bestuursondersteuning zijn de afdelingshoofden bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

4

Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur Bestuursondersteuning.

5

De directie Bestuursondersteuning heeft de volgende taken:

 • a.

  de politiek-bestuurlijke advisering ten behoeve van de bewindspersoon en de ambtelijke leiding; en

 • b.

  de zorg voor de stukkenstroom naar de bewindspersoon, ambtelijke leiding en het parlement, alsmede het ondersteunen van de bewindspersoon en de ambtelijke leiding.

Artikel 10 Directie Communicatie
1

De directie Communicatie staat onder leiding van de directeur Communicatie.

2

De directie Communicatie bestaat uit afdelingen die onder leiding staan van een afdelingshoofd.

3

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur Communicatie zijn de afdelingshoofden bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

4

Bij afwezigheid of verhindering van een afdelingshoofd zijn de overige afdelingshoofden bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

5

Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur Communicatie.

6

De directie Communicatie heeft tot taak het ontwikkelen van, adviseren over en toezien op corporate communicatie en interne en externe communicatie op het gebied van de beleidsprioriteiten van het ministerie, alsmede het ondersteunen van de bewindspersoon en de ambtelijke leiding bij woordvoering en de relatie met de pers.

Artikel 11 Directie Participatie
1

De directie Participatie staat onder leiding van de directeur Participatie, tevens aangewezen als secretaris van het Overlegorgaan infrastructuur en milieu, bedoeld in de Wet overleg infrastructuur en milieu.

2

Plaatsvervanging geschiedt overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur Participatie.

3

De directie Participatie heeft de volgende taken:

 • a.

  het verkennen, signaleren en analyseren van ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke participatie en het ontwikkelen van participatiebeleid;

 • b.

  het coördineren van vormvrije consultatietrajecten en wettelijke voorbereidingsprocedures; en

 • c.

  het met instemming ondersteunen van het Overlegorgaan infrastructuur en milieu.

Artikel 12 Concerndirectie Financieel-Economische Zaken
1

De concerndirectie Financieel-Economische Zaken staat onder leiding van de concerndirecteur Financieel-Economische Zaken.

2

De concerndirectie Financieel-Economische Zaken bestaat uit afdelingen die onder leiding staan van de concerndirecteur of een afdelingshoofd.

3

Bij afwezigheid of verhindering van de concerndirecteur Financieel-Economische Zaken zijn de afdelingshoofden binnen de directie bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

4

Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de concerndirecteur Financieel-Economische Zaken.

5

De concerndirectie Financieel-Economische Zaken heeft de volgende taken: advisering conform de Comptabiliteitswet 2016, de taken, bedoeld in het Besluit FEZ van het Rijk, de zorg voor de begrotingszaken en de daarmee samenhangende administraties, de zorg voor de departementale financiële functie en de departementale beleidstaken op het gebied van inkoop (de rol van Coördinerend Directeur Inkoop, bedoeld in het Taakbesluit CPO (Chief Procurement Officer) Rijk en het Taakbesluit CDI (Coördinerend Directeur Inkoop), zoals vastgesteld in de ICBR van 16 maart 2021).

Artikel 12a Concerndirectie Informatievoorziening
1

De concerndirectie Informatievoorziening staat onder leiding van de concerndirecteur Informatievoorziening.

2

De concerndirectie Informatievoorziening bestaat uit afdelingen die onder leiding staan van de concerndirecteur of een afdelingshoofd.

3

Bij afwezigheid of verhindering van de concerndirecteur Informatievoorziening zijn de afdelingshoofden binnen de directie bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

4

Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de concerndirecteur Informatievoorziening.

5

De concerndirectie Informatievoorziening heeft de volgende taken:

uitvoering van de aan de Chief Information Officer en de Chief Information Security Officer (CISO) opgedragen taken, bedoeld in artikel 3a, derde lid.

6

De Beveiligingsautoriteit, bedoeld in artikel 3 van het Besluit BVA-stelsel Rijksdienst 2021 en de Functionaris Gegevensbescherming, bedoeld in artikel 37 van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn ondergebracht bij de concerndirectie Informatievoorziening.

Artikel 12b Concerndirectie Mens en Organisatie
1

De concerndirectie Mens en Organisatie staat onder leiding van de concerndirecteur Mens en Organisatie.

2

De concerndirectie Mens en Organisatie bestaat uit afdelingen die onder leiding staan van de concerndirecteur of een afdelingshoofd.

3

Bij afwezigheid of verhindering van de concerndirecteur Mens en Organisatie zijn de afdelingshoofden binnen de directie bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

4

Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de concerndirecteur Mens en Organisatie.

5

De concerndirectie Mens en Organisatie heeft de volgende taken: de departementale kaderstelling en advisering van de secretaris-generaal op het terrein van mens en organisatie, de zorg inzake goed werkgeverschap, rechtspositionele aangelegenheden, overleg met bonden en de medezeggenschap, huisvesting en integriteit.

Artikel 12c Bureau Eigenaarsadvisering
1

Het bureau Eigenaarsadvisering staat onder leiding van een directeur.

2

Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur, bedoeld in het eerste lid.

3

Het bureau Eigenaarsadvisering heeft als taak de zorg voor het uitvoeringstoezicht op en advisering over de invulling van de eigenaarsrol ten opzichte van intern en extern verzelfstandigde organisaties, met name agentschappen en zelfstandige bestuursorganen.

Artikel 12d Directie Uitvoering en Decentraal Advies en Control
1

De directie Uitvoering en Decentraal Advies en Control staat onder leiding van de directeur Uitvoering en Decentraal Advies en Control en bestaat uit de volgende directies:

 • a.

  de directie Financiën en Inkoop;

 • b.

  de directie Informatie en Exploitatie; en

 • c.

  de directie Organisatie en Personeel.

2

De directies, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b en c, staan onder leiding van een directeur. De directies bestaan uit afdelingen die onder leiding staan van een afdelingshoofd.

3

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur Uitvoering en Decentraal Advies en Control, zijn de directeuren van de directies, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b en c, bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

4

Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur Uitvoering en Decentraal Advies en Control.

5

De directies, genoemd in het eerste lid, hebben de volgende taken:

 • a.

  de directie Financiën en Inkoop: het verzorgen van dienstverlening en advies op het gebied van financiën en inkoop, waaronder het betaalproces, control, administratie, Europese aanbestedingen en andere inkooptrajecten;

 • b.

  de directie Informatie en Exploitatie: het verzorgen van dienstverlening, advies en control op het gebied van informatievoorziening, ICT-toepassingen en documentair informatiemanagement; en

 • c.

  de directie Organisatie en Personeel: het verzorgen van dienstverlening, advies en control op het gebied van human resource management, waaronder de organisatieontwikkeling en personeels- en salarisadministratie, en facilitair management en huisvesting.

Artikel 13 Directie Integrale Bedrijfsvoering Infrastructuur en Waterstaat

Vervallen

Artikel 14 Directie Kennis, Innovatie en Strategie
1

De directie Kennis, Innovatie en Strategie staat onder leiding van de directeur Kennis, Innovatie en Strategie.

2

Plaatsvervanging geschiedt overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur Kennis, Innovatie en Strategie.

3

De directie Kennis, Innovatie en Strategie heeft tot taak de maatschappelijke prestaties van het ministerie te verbeteren door het benutten van kennis, het stimuleren van innovaties en het ontwikkelen van een gezamenlijke strategie.

Artikel 15 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
1

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid staat onder leiding van de directeur Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

2

Onder de directeur Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid ressorteert een afdelingshoofd.

3

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid is het afdelingshoofd bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

4

Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

5

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid heeft tot taak de strategische kennisbasis van het mobiliteitsbeleid van het ministerie te versterken en te verbreden door het uitvoeren van verkenningen en beleidsanalyses en het inbrengen van kennis in de beleidsprocessen.

6

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid voert de taken, genoemd in het vijfde lid, uit op basis van een door de bewindspersoon vastgesteld protocol.

Artikel 16 Planbureau voor de Leefomgeving
1

Het Planbureau voor de Leefomgeving staat onder leiding van de directeur Planbureau voor de Leefomgeving.

2

Onder de directeur Planbureau voor de Leefomgeving ressorteert de plaatsvervangend directeur Planbureau voor de Leefomgeving.

3

Het Planbureau voor de Leefomgeving bestaat uit sectoren en stafbureaus die onder leiding staan van sectorhoofden en hoofden stafbureaus.

4

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur Planbureau voor de Leefomgeving is de plaatsvervangend directeur Planbureau voor de Leefomgeving bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

5

Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur Planbureau voor de Leefomgeving.

6

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft op het gebied van het milieu, de natuur en de ruimte de volgende taken:

 • a.

  het verkennen en signaleren van relevante maatschappelijke ontwikkelingen;

 • b.

  het monitoren en analyseren van ontwikkelingen;

 • c.

  het analyseren van relevant beleid en van besluitvormingsprocessen met betrekking tot dat beleid;

 • d.

  het maken van prognoses en toekomstverkenningen; en

 • e.

  het ontwikkelen van beleidsvarianten en scenario’s.

7

Het Planbureau voor de Leefomgeving kan door tussenkomst van de bewindspersoon op verzoek van de Minister van Algemene Zaken, de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de door deze gevraagde werkzaamheden verrichten.

8

Het Planbureau voor de Leefomgeving voert de taken en werkzaamheden, genoemd in het zesde en zevende lid, uit op basis van een door de bewindspersoon vastgesteld protocol en vervaardigt ten behoeve van die taken en werkzaamheden in ieder geval een maal per twee jaar een Balans voor de Leefomgeving, waarin een actueel beeld van de kwaliteit van de leefomgeving wordt gegeven, mede in relatie tot het gevoerde beleid.

Artikel 17 Stafbureau deltacommissaris
1

Het Stafbureau deltacommissaris staat onder leiding van de directeur Stafbureau Deltacommissaris.

2

Plaatsvervanging geschiedt overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur Stafbureau deltacommissaris.

3

Het stafbureau deltacommissaris heeft tot taak de deltacommissaris, bedoeld in de Waterwet, bij zijn werkzaamheden te ondersteunen.

Artikel 18 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
1

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) staat overeenkomstig het Instellingsbesluit Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut onder leiding van de hoofddirecteur KNMI.

2

Onder de hoofddirecteur KNMI ressorteren directeuren.

3

Het KNMI bestaat uit dienstonderdelen die onder leiding staan van een hoofd.

4

Bij afwezigheid of verhindering van de hoofddirecteur KNMI zijn de directeuren en de hoofden bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

5

Bij afwezigheid of verhindering van een directeur zijn de overige directeuren en de hoofden bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

6

Bij afwezigheid of verhindering van een hoofd zijn de overige hoofden bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

7

Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de hoofddirecteur KNMI.

8

Het KNMI heeft de taken, genoemd in het Instellingsbesluit Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut.

§ 2.4 Organisatie secretariaten adviesorganen
Artikel 19 Secretariaten van adviesorganen
1

De secretariaten van de adviesorganen van het ministerie staan onder leiding van de secretaris van het desbetreffende adviesorgaan.

2

Plaatsvervanging geschiedt overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de secretaris van het betreffende adviesorgaan.

3

De secretariaten van de adviesorganen hebben tot taak het met instemming van het betreffende adviesorgaan ondersteunen van het adviesorgaan.

Hoofdstuk 3 Mandaat
§ 3.1 Mandaat secretaris-generaal en plaatsvervangend secretaris-generaal
Artikel 20 Mandaat aan en ondermandaat door secretaris-generaal
1

Aan de secretaris-generaal wordt mandaat verleend voor alle bevoegdheden van de bewindspersoon ten aanzien van het beleid en de bedrijfsvoering van het ministerie, die behoren bij de uitoefening van zijn taken genoemd in paragraaf 2.2, dan wel in overige wet- en regelgeving, een en ander tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald en onverminderd de artikelen 24 en 26, tweede lid.

2

De secretaris-generaal kan de aan hem verleende bevoegdheden in ondermandaat verlenen aan functionarissen, niet zijnde diensthoofden en rechtstreeks onder diensthoofden ressorterende functionarissen.

Artikel 20a Mandaat aan en ondermandaat door plaatsvervangend secretaris-generaal
1

In afwijking van artikel 20, eerste lid, wordt aan de plaatsvervangend secretaris-generaal mandaat verleend voor alle bevoegdheden van de bewindspersoon ten aanzien van de bedrijfsvoering van het ministerie, die behoren bij de uitoefening van zijn taken genoemd in artikel 3a, een en ander tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald en onverminderd de artikelen 24 en 26, tweede lid.

2

De plaatsvervangend secretaris-generaal kan de aan hem verleende bevoegdheden in ondermandaat verlenen aan functionarissen, niet zijnde diensthoofden en rechtstreeks onder de diensthoofden ressorterende functionarissen.

§ 3.2 Mandaat diensthoofden
Artikel 21 Mandaat aan en ondermandaat door diensthoofden
1

Aan de diensthoofden wordt mandaat verleend ten aanzien van alle bevoegdheden die behoren bij de uitoefening van de taken van hun dienst, genoemd in paragraaf 2.3, dan wel in overige wet- en regelgeving, waaronder mede begrepen het bepalen van beleid, het uitvoeren van het beleid en de bedrijfsvoering van de dienst, een en ander tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald en onverminderd de artikelen 24 tot en met 26.

2

Een diensthoofd kan de aan hem verleende bevoegdheden in ondermandaat verlenen aan:

 • a.

  een onder hem ressorterend dienstonderdeelhoofd;

 • b.

  een andere onder hem ressorterende functionaris; en

 • c.

  een niet onder zijn dienst ressorterend dienstonderdeelhoofd of functionaris, mits de mate waarin en de wijze waarop het toegekende mandaat moet worden uitgeoefend schriftelijk zijn vastgelegd.

3

De directeur-generaal Rijkswaterstaat kan bij het verlenen van ondermandaat, bedoeld in het tweede lid, onder a, bepalen dat het dienstonderdeelhoofd ondermandaat kan verlenen aan een onder de directeur-generaal Rijkswaterstaat ressorterende functionaris.

4

De directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken kan ondermandaat verlenen aan de directeur-generaal Rijkswaterstaat voor zover het de uitvoering van zijn taken met betrekking tot luchthavens betreft, mits de mate waarin en de wijze waarop het toegekende mandaat moet worden uitgeoefend schriftelijk zijn vastgelegd.

§ 3.3 Mandaat aan secretarissen adviesorganen
Artikel 22 Mandaat secretarissen adviesorganen

Aan de secretarissen van de adviesorganen van het ministerie wordt mandaat verleend voor alle bevoegdheden die behoren bij de uitoefening van de taken van hun secretariaat, genoemd in artikel 19, derde lid, dan wel in overige wet- en regelgeving, waaronder mede begrepen de bedrijfsvoering van het secretariaat, een en ander tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald en onverminderd de artikelen 24 tot en met 26.

§ 3.4 Ondertekeningsmandaat
Artikel 23 Ondertekeningsmandaat
1

Aan de secretaris-generaal wordt ondertekeningsmandaat verleend voor alle bevoegdheden van de bewindspersoon, een en ander tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald en onverminderd de artikelen 24, eerste lid en derde lid, aanhef en onder b, en 26, tweede lid.

2

Aan de directeur Bestuursondersteuning wordt ondertekeningsmandaat verleend ten aanzien van de aan de secretaris-generaal verleende bevoegdheden, een en ander tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

3

Aan de directeur Uitvoering en Decentraal Advies en Control en de directeur en afdelingshoofden van de directie Organisatie en Personeel wordt ondertekeningsmandaat verleend ten aanzien van de aan de diensthoofden en de secretarissen van adviesorganen verleende bevoegdheden betreffende de ambtelijke rechtspositie van de onder hen ressorterende functionarissen.

Hoofdstuk 4 Overige bepalingen mandaat, volmacht en machtiging
Artikel 24 Voorbehouden bevoegdheden bewindspersoon
1

Aan de bewindspersoon is voorbehouden het afdoen en ondertekenen van stukken gericht tot:

 • a.

  de Koning;

 • b.

  de Raad van Ministers van het Koninkrijk, de Raad van Ministers of een daaruit gevormde onderraad of commissie;

 • c.

  een minister of staatssecretaris;

 • d.

  een autoriteit in binnen- of buitenland, gelijk of hoger in rang dan een minister of staatssecretaris;

 • e.

  de voorzitter van de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal of de voorzitter van een uit een van die Kamers gevormde commissie;

 • f.

  de vicepresident van de Raad van State; en

 • g.

  de president van Algemene Rekenkamer.

2

Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van handelingen ten opzichte van één van de in het eerste lid, onder f en g genoemden, voor zover het stukken betreft die uitsluitend van informatieve aard zijn.

3

Aan de bewindspersoon is tevens voorbehouden de bevoegdheid tot:

 • a.

  het vaststellen, wijzigen of intrekken van algemeen verbindende voorschriften;

 • b.

  het geven en ondertekenen van algemene en bijzondere aanwijzingen aan de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport en de onder de inspecteur-generaal ressorterende functionarissen; en

 • c.

  het nemen van een beslissing tot het instellen van beroep tegen een besluit van een ander bestuursorgaan, voor zover de bewindspersoon belanghebbende is op grond van artikel 1:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 25 Voorbehouden bevoegdheden secretaris-generaal

Aan de secretaris-generaal is voorbehouden de bevoegdheid tot:

 • a.

  het doen van de mededeling, bedoeld in artikel 9:36, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, dat een aanbeveling van de Nationale ombudsman niet wordt opgevolgd; en

 • b.

  het nemen van beslissingen betreffende de hoofdlijnen van de ambtelijke rechtspositie, voor zover het dienstonderdeelhoofden betreft die rechtstreeks ressorteren onder de diensthoofden.

Artikel 26 Beperkingen mandaatverlening aan diensthoofden en secretarissen van adviesorganen
1

Onverminderd artikel 20, eerste lid, wordt aan de plaatsvervangend secretaris-generaal of aan de volgende diensthoofden, bij uitsluiting van de overige diensthoofden, mandaat verleend voor de volgende bevoegdheden:

 • a.

  de directeuren-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken, Milieu en Internationaal, Mobiliteit, Water en Bodem en Rijkswaterstaat: het vaststellen, wijzigen of intrekken van beleidsregels met betrekking tot de gemandateerde bevoegdheid;

 • b.

  de directeuren-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken, Milieu en Internationaal, Mobiliteit, Water en Bodem en Rijkswaterstaat, de hoofddirecteuren Bestuurlijke en Juridische Zaken en KNMI, de directeur Planbureau voor de Leefomgeving en de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport: het nemen van een besluit op verzoek om informatie, bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur;

 • c.

  de hoofddirecteur Bestuurlijke en Juridische Zaken: de bevoegdheden inzake het behandelen van bezwaarschriften en het vertegenwoordigen van de bewindspersoon in bestuursrechtelijke procedures, bedoeld in artikel 8, achtste lid, onder c en d, met uitzondering van bezwaarschriften en bestuursrechtelijke procedures die verband houden met de taken van de Inspectie Leefomgeving en Transport en het directoraat-generaal Rijkswaterstaat, alsmede de ambtelijke rechtspositie;

 • d.

  de directeur Uitvoering en Decentraal Advies en Control:

  • i.

   het voeren van de personeels- en salarisadministratie voor alle onderdelen, genoemd in artikel 2;

  • ii.

   het vaststellen van documentatie conform de Archiefwet 1995 en de daarop berustende en regelgeving ten behoeve van de documentaire informatievoorziening, behoudens bij instructie te bepalen uitzonderingen, welke worden vastgelegd in de beheersregels, bedoeld in artikel 14 van het Archiefbesluit 1995, voor de onderdelen van het ministerie, met uitzondering van het Planbureau voor de Leefomgeving, en het directoraat-generaal Rijkswaterstaat;

  • iii.

   de zorg voor gebouwgebonden veiligheid, waaronder brandpreventie en bedrijfshulpverlening bij alle gebouwen en vitale objecten van het ministerie, met uitzondering van die gebouwen waarvan het gebouwbeheer onder verantwoordelijkheid staat van het Planbureau voor de Leefomgeving, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, de Inspectie Leefomgeving en Transport en het directoraat-generaal Rijkswaterstaat; en

 • e.

  de directeur-generaal Rijkswaterstaat: de inkoop van energie voor gebruik door het ministerie.

2

Aan de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport wordt bij uitsluiting van de overige diensthoofden en de secretaris-generaal mandaat en ondertekeningsmandaat verleend betreffende het vaststellen, wijzigen of intrekken van beleidsregels met betrekking tot een aan hem of aan de onder hem ressorterende functionarissen geattribueerde of gemandateerde bevoegdheid.

3

In afwijking van artikel 21, tweede lid, kan geen ondermandaat worden verleend ten aanzien van de in het eerste lid, onder a en b, bedoelde bevoegdheden. De vorige zin is niet van toepassing op de directeur-generaal Rijkswaterstaat, voor zover het de in het eerste lid, onder b, bedoelde bevoegdheid betreft.

Artikel 27 Mandaat en ondermandaat beslissen op bezwaar
1

Tenzij anders is bepaald, omvat de verlening van mandaat of ondermandaat mede de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaar.

2

In afwijking van het vorige lid mag de beslissing op bezwaar niet in mandaat worden genomen door degene die:

 • a.

  het besluit waartegen het bezwaar is gericht, heeft genomen; of

 • b.

  in de hiërarchische verhoudingen ressorteert onder degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, heeft genomen.

Artikel 28 Volmacht en machtiging

Tenzij anders is bepaald, omvat de verlening van mandaat of ondermandaat mede de verlening van:

 • a.

  volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen; en

 • b.

  machtiging om in naam van de bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 29 Kaders uitoefening bevoegdheden
1

De uitoefening van bevoegdheden die bij of krachtens dit besluit zijn verleend, geschiedt met inachtneming van:

 • a.

  de door de bewindspersoon, secretaris-generaal, plaatsvervangend secretaris-generaal diensthoofden, dienstonderdeelhoofden en secretarissen van de adviesorganen gegeven algemene of bijzondere instructies;

 • b.

  de gestelde kaders ten aanzien van inkoop en aanbesteding;

 • c.

  de van toepassing zijnde begrotingswet en de daarbij gegeven financiële ruimte;

 • d.

  de toegekende budgetten op basis van het geldende jaarplan;

 • e.

  het bepaalde bij of krachtens de Comptabiliteitswet 2016 en de aanwijzingen van de concerndirecteur Financieel-Economische Zaken op grond van die wet en de daarop berustende regelgeving;

 • f.

  het Besluit CIO-stelsel Rijksdienst 2021 en het Besluit BVA-stelsel Rijksdienst 2021; en

 • g.

  de overige ter zake geldende wet- en regelgeving en beleidsregels.

2

Een functionaris die krachtens overeenkomst naar burgerlijk recht werkzaam is bij het ministerie, oefent de aan zijn functie verleende bevoegdheden slechts uit wanneer dat voor een goede functievervulling strikt noodzakelijk is en wanneer in de overeenkomst met de functionaris waarborgen voor een goede uitoefening van bevoegdheden zijn opgenomen.

Artikel 30 Informatieplicht
1

Elke functionaris aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat is verleend, is verplicht:

 • a.

  de bewindspersoon en de secretaris-generaal te informeren over zwaarwegende en politiek-bestuurlijk gevoelige omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden; en

 • b.

  degene die het mandaat heeft verleend te informeren over de gebruikmaking van de gemandateerde bevoegdheden.

2

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op bevoegdheden die zijn verleend op basis van volmacht en machtiging.

Artikel 31 Register

De directeur Bestuursondersteuning houdt een register bij waarin de volgende besluiten zijn opgenomen:

 • a.

  dit besluit;

 • b.

  alle krachtens dit besluit genomen besluiten waarbij mandaat, volmacht of machtiging wordt verleend;

 • c.

  alle door de bewindspersoon genomen besluiten waarbij mandaat, volmacht of machtiging wordt verleend aan niet-ondergeschikten;

 • d.

  alle besluiten waarbij onderdelen van het ministerie worden ingesteld; en

 • e.

  alle besluiten tot wijziging of intrekking van de onder a tot en met d genoemde besluiten.

Artikel 32 Wijze van ondertekening
1

Het in een document vastleggen van een besluit, een privaatrechtelijke rechtshandeling of een andere handeling, dient te geschieden op briefpapier van het ministerie met het hoofd:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

2

In geval van mandaat, ondermandaat of machtiging luidt de ondertekening:

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

namens deze,

gevolgd door de aanduiding van de gemandateerde of gemachtigde functionaris.

3

In geval van volmacht luidt de ondertekening:

NAMENS DE STAAT DER NEDERLANDEN

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

namens deze,

gevolgd door de aanduiding van de gevolmachtigde functionaris.

4

In geval van mandaat, ondermandaat, volmacht of machtiging voor een aangelegenheid die behoort tot de verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, wordt de in het tweede onderscheidenlijk derde lid voorgeschreven vermelding van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat vervangen door:

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT.

5

In geval van ondertekeningsmandaat, bedoeld in artikel 23, wordt vermeld dat het document wordt ondertekend overeenkomstig het door de bewindspersoon, secretaris-generaal of bevoegde functionaris zelf genomen besluit.

6

In geval van plaatsvervanging overeenkomstig dit besluit bevat de ondertekening zowel een aanduiding van de plaatsvervanger als de functionaris die bij afwezigheid of verhindering wordt vervangen.

7

Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op bevoegdheden betreffende de ambtelijke rechtspositie.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen
Artikel 33 Intrekking oud besluit
2

Na de inwerkingtreding van dit besluit berusten de krachtens artikel 23, tweede en derde lid, van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012 genomen besluiten op artikel 21, tweede en derde lid, van dit besluit.

Wijzigt de Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Milieu 2012.

Wijzigt het Besluit bevoegdheidverlening Inspecteur- Generaal Leefomgeving en Transport.

Wijzigt het Besluit mandaat, volmacht en machtiging ANVS.

Wijzigt het Instellingsbesluit Begeleidingscommissie voor het Planbureau voor de Leefomgeving.

Wijzigt het Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat 2013.

Wijzigt het Instellingsbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport.

Wijzigt het Vervangingsbesluit archiefbescheiden verzorgingsgebied IBI/DCI IenM 2017.

Artikel 41 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Artikel 42 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga