Beleidsregel bestuurlijke boetes Spoorwegwet 2016

BWBR0038548

Datum gepubliceerd op kennispunt:
10-02-2021

Datum inwerkingtreding laatste wijziging:
27-09-2016

Beleidsregel van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de toepassing van artikel 80 Spoorwegwet (Beleidsregel bestuurlijke boetes Spoorwegwet 2016)

Bron: overheid_nl

Terug naar het overzicht
Beleidsregel van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de toepassing van artikel 80 Spoorwegwet (Beleidsregel bestuurlijke boetes Spoorwegwet 2016)
Beleidsregel bestuurlijke boetes Spoorwegwet 2016
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Besluit:

Artikel 1

Deze beleidsregel is van toepassing op alle overtredingen die als beboetbaar feit zijn aangemerkt bij of krachtens artikel 77, eerste lid, van de Spoorwegwet.

Artikel 2

Bij de vaststelling van de hoogte van de bestuurlijke boete ter zake van overtreding van een norm die zich richt tot een natuurlijke persoon, niet zijnde een onderneming, worden de boetebedragen gehanteerd zoals opgenomen in de tweede kolom van de tabellen 1 tot en met 3 in de bijlage bij deze beleidsregel.

Artikel 3
1

Bij de vaststelling van de hoogte van een bestuurlijke boete ter zake van een overtreding van een norm die zich richt tot een onderneming, worden de normbedragen gehanteerd zoals opgenomen in de derde kolom van de tabellen 1 tot en met 3 in de bijlage bij deze beleidsregel.

2

Het normbedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt vermenigvuldigd met de bij de omzetcategorie van de onderneming horende factor.

3

De omzetcategorie-indeling, bedoeld in het vorige lid, luidt als volgt:

Categorie I

ondernemingen met een omzet van minder dan € € 100.000,–

Factor 0,25

Categorie II

Ondernemingen met een omzet van ten minste € 100.000,– maar minder dan € 200.000,–

Factor 0,5

Categorie III

Ondernemingen met een omzet van ten minste € 200.000,– maar minder dan € 500.000,–

Factor 1

Categorie IV

Ondernemingen met een omzet van ten minste € 500.000,– maar minder dan € 1.000.000,–

Factor 2

Categorie V

Ondernemingen met een omzet van meer dan € 1.000.000,–

Factor 3

4

De omzet in de zin van dit artikel is de omzet in het kalenderjaar voorafgaand aan de datum van overtreding.

Artikel 4

Het op grond van de artikelen 2 en 3 vastgestelde boetebedrag wordt verhoogd met 50% als bedoeld in artikel 80, derde lid, van de Spoorwegwet, indien de omstandigheden van het geval of de ernst van de overtreding daartoe aanleiding geven in het licht van de spoorwegveiligheid.

Artikel 6

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel bestuurlijke boetes Spoorwegwet 2016.

Artikel 7

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De
Staatssecretaris
van Infrastructuur en Milieu,
Namens deze,
De inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport,
J.A. van denBos
Bijlage behorende bij artikelen 2 en 3 van de Beleidsregel bestuurlijke boetes Spoorwegwet 2016
TABEL 1. Boete- en normbedragen ter zake van overtredingen van beboetbare feiten als bedoeld in artikel 77 van de Spoorwegwet

Kolom 1

Overtredingen van onderstaand artikel van de Spoorwegwet

Kolom 2

Boetebedrag voor natuurlijke personen

Kolom 3

Normbedrag voor ondernemingen

Artikel 19

€ 500

€ 10.000

Artikel 36, eerste lid

Zonder vergunning:

€ 500

zonder ontheffing: € 500

Zonder vergunning:

€ 50.000

Zonder ontheffing:

€ 50.000

Artikel 37, eerste lid

Nvt

€ 10.000

Artikel 37b eerste lid

Nvt

€ 10.000

Artikel 37b, achtste lid

€ 500

€ 0.000

Artikel 51, vierde lid

€ 1.500

Nvt

Artikel 53

Nvt

€ 10.000

Artikel 65, tweede lid

€ 500

€ 10.000

Artikel 74a

€ 500

€ 10.000

Artikel 96, tweede lid

Nvt

€ 50.000

Tabel 2. Boete- en normbedragen ter zake van overtredingen van beboetbare feiten als bedoeld in artikel 40 van het Besluit Spoorverkeer

Kolom 1

Overtredingen van onderstaand artikel van het Besluit spoorverkeer

Kolom 2

Boetebedrag voor natuurlijke personen

Kolom 3

Normbedrag voor ondernemingen

Artikel 3

eerste lid

Nvt

€ 50.000

tweede lid

€ 250

Nvt

Artikel 4, eerste lid

€ 500

Nvt

Artikel 4, derde lid

€ 500

Nvt

Artikel 5, eerste lid

€ 500

Nvt

Artikel 5, derde lid

€ 500

Nvt

Artikel 6, eerste lid

€ 500

Nvt

Artikel 6, derde lid

€ 500

Nvt

Artikel 7, eerste lid

Nvt

€ 50.000

Artikel 7, derde lid

Nvt

€ 50.000

Artikel 7, vierde lid

Nvt

€ 50.000

Artikel 8

€ 500

Nvt

Artikel 10, eerste lid

Nvt

€ 10.000

Artikel 10, tweede lid

€ 500

€ 10.000

Artikel 10, vierde lid

€ 500

Nvt

Artikel 10, vijfde lid

€ 500

€ 10.000

Artikel 11

€ 1.000

€ 10.000

Artikel 12, eerste lid

Nvt

€ 50.000

Artikel 13

Nvt

€ 10.000

Artikel 14, derde lid

€ 500

Nvt

Artikel 15, vijfde lid

Nvt

€ 10.000

Artikel 16, derde lid

Nvt

€ 10.000

Artikel 17

€ 1.000

€ 50.000

Artikel 18

<10 km te hard: € 250

≥10 km te hard: € 500

<10 km te hard:

€ 10.000

≥10 km te hard:

€ 50.000

Artikel 19, eerste lid

<10 km te hard: € 250

≥10 km te hard: € 500

Nvt

Artikel 20, eerste lid

€ 500

Nvt

Artikel 20, tweede lid

€ 500

Nvt

Artikel 21

€ 500

Nvt

Artikel 24

eerste lid

€ 250

€ 10.000

tweede lid

Nvt

€ 10.000

Artikel 25, tweede lid

Nvt

€ 50.000

Artikel 26, eerste lid

Nvt

€ 10.000

Artikel 26, derde lid

€ 500

Nvt

Artikel 26, vierde lid

Nvt

€ 10.000

Artikel 26, vijfde lid

Nvt

€ 50.000

Artikel 28

€ 500

Nvt

Artikel 32

<10 km te hard: € 250

≥10 km te hard:

€ 500

Nvt

Artikel 33

Nvt

€ 10.000

Artikel 37

Nvt

€ 10.000

Artikel 38, vierde lid

€ 500

€ 10.000

Tabel 3. Boete- en normbedragen ter zake van overtredingen van beboetbare feiten als bedoeld in artikel 18 van het Besluit bijzondere spoorwegen

Kolom 1

Overtreding van onderstaand artikel van het Besluit bijzondere spoorwegen

Kolom 2

Boetebedrag voor natuurlijke personen

Kolom 3

Normbedrag voor ondernemingen

Artikel 3

Nvt

€ 50.000

Artikel 4

Nvt

€ 50.000

Artikel 6, tweede lid

Nvt

€ 10.000

Artikel 6, derde lid

€ 500

Artikel 7, derde lid

€ 500

€ 10.000

Artikel 8, vijfde lid

< 5 km te hard: € 250

≥5 km te hard: € 500

<5 km te hard:

€ 10.000

≥5 km te hard € 50.000

Handelen in strijd met voorschriften of beperkingen:

€ 250

Handelen in strijd met voorschriften of beperkingen:

€ 10.000

Artikel 11, eerste lid

€ 500

€ 50.000

Artikel 11, vijfde lid

€ 250

€ 10.000

Artikel 14, eerste lid

€ 500

Nvt