Beleidsregel veiligheidsadviseur

BWBR0035593

Datum gepubliceerd op kennispunt:
05-04-2022

Datum inwerkingtreding laatste wijziging:
02-10-2014

Beleidsregel houdende vaststelling van regels voor de naleving en toezicht op de veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen (Beleidsregel veiligheidsadviseur)

Bron: overheid_nl

Terug naar het overzicht
Beleidsregel houdende vaststelling van regels voor de naleving en toezicht op de veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen (Beleidsregel veiligheidsadviseur)
Beleidsregel veiligheidsadviseur
Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Paragraaf 1 Taakuitoefening
Artikel 2 Taken van de veiligheidsadviseur

De taken van de veiligheidsadviseur zijn de taken die zijn omschreven in subsectie 1.8.3.3 van bijlage 1, van de VLG, VSG of VBG.

Paragraaf 2 Handhavingbeleid
Artikel 3 Handhaving ILT

De ILT treedt handhavend op indien:

 • een onderneming geen veiligheidsadviseur heeft benoemd als bedoeld in bijlage 1, subsectie 1.8.3.1 van Bijlage 1 van de VLG, VSG of VBG.

 • geen jaarverslag is opgesteld over de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen als bedoeld in bijlage 1, subsectie 1.8.3.3 van Bijlage 1 van de VLG, VSG of VBG.

 • het jaarverslag niet de inhoud behelst van de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen.

 • de veiligheidsadviseur niet aantoonbaar kan maken dat hij zijn taken voldoende heeft uitgevoerd en/of heeft gecontroleerd op de praktijken en procedures met betrekking tot de activiteiten als bedoeld in bijlage 1, subsectie 1.8.3.3 van Bijlage 1 van de VLG, VSG of VBG.

Artikel 4 Handhavinginstrumenten

Bij de onder 1. t/m 4. van artikel 3 geconstateerde overtredingen zal de ILT bestuursrechtelijk handhaven. De hoogte van de dwangsom bedraagt:

 • 1.

  Indien een onderneming geen veiligheidsadviseur heeft benoemd als bedoeld in subsectie 1.8.3.1 van Bijlage 1 van de VLG, VSG of VBG: € 5.000,– (vijfduizend euro).

 • 2.

  Indien geen jaarverslag is opgesteld over de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in subsectie 1.8.3.3 van Bijlage 1 van de VLG, VSG of VBG: € 2.500,– (vijfentwintig honderd euro).

 • 3.

  Indien het jaarverslag niet ingaat op de in subsectie 1.8.3.3 van Bijlage 1 van de VLG, VSG of VBG genoemde activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen: € 1.000 (duizend euro).

 • 4.

  Indien de veiligheidsadviseur niet kan aantonen dat hij zijn taken heeft uitgevoerd en/of niet kan aantonen dat hij heeft gecontroleerd op de praktijken en procedures met betrekking tot de activiteiten als bedoeld in subsectie 1.8.3.3 van Bijlage 1 van de VLG, VSG of VBG: € 2.500 (vijfentwintig honderd euro).

Paragraaf 3 Overige onderwerpen
Artikel 5 Slotbepalingen
Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel veiligheidsadviseur.

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De
Staatssecretaris
van Infrastructuur en Milieu,
namens deze,
de inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport,
J.Thunnissen