Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten

BWBR0035601

Datum gepubliceerd op kennispunt:
05-04-2022

Datum oorspronkelijk besluit:
03-09-2014

Datum inwerkingtreding laatste wijziging:
01-04-2015

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 3 september 2014, nr. IENM/BSK-2014/89247 tot vaststelling van beleid ten aanzien van de beoordeling van externe veiligheid bij de vaststelling van tracébesluiten voor de aanleg of wijziging van landelijke infrastructuur en van verkeersbesluiten (Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten)

Bron: overheid_nl

Terug naar het overzicht
Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 3 september 2014, nr. IENM/BSK-2014/89247 tot vaststelling van beleid ten aanzien van de beoordeling van externe veiligheid bij de vaststelling van tracébesluiten voor de aanleg of wijziging van landelijke infrastructuur en van verkeersbesluiten (Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten)
Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten
De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Besluit:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1 begripsbepalingen
1

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

2

Onder hoofdweg, hoofdspoorweg of hoofdvaarweg wordt mede verstaan: een deel van die hoofdweg, hoofdspoorweg of hoofdvaarweg.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Hoofdstuk 2 Beoordeling bij de aanleg of wijziging van of onderhoud aan een hoofdweg
Paragraaf 2.1 Wijziging van wegen die deel uitmaken van het basisnet
Artikel 2 toepassingsbereik paragraaf 2.1

Deze paragraaf is van toepassing op een tracébesluit dat betrekking heeft op een wijziging van een hoofdweg, waarvoor voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerp-tracébesluit een PR-plafond is vastgesteld.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 3 inspanningsplicht

Indien wijziging van een hoofdweg leidt tot verschuiving van de ligging van het referentiepunt op het betrokken wegvak, spant de minister zich in te voorkomen dat bestaande of geprojecteerde kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten binnen de basisnetafstand komen te liggen.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 4 beoordeling effecten verschuiving referentiepunt

Onverminderd artikel 5 wordt bij een tracébesluit dat betrekking heeft op een wijziging van een hoofdweg als gevolg waarvan de ligging van het referentiepunt verschuift en als gevolg van die verschuiving bestaande of geprojecteerde kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten komen te liggen binnen de basisnetafstand, inzicht gegeven in:

 • a.

  het aantal bestaande of geprojecteerde kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten dat als gevolg van de verschuiving van het referentiepunt binnen de basisnetafstand komt te liggen;

 • b.

  het aantal bestaande of geprojecteerde kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten dat voor uitvoering van het tracébesluit binnen de basisnetafstand ligt, maar als gevolg van de verschuiving van het referentiepunt na uitvoering van het tracébesluit buiten de basisnetafstand komt te liggen, en

 • c.

  de afweging die ten grondslag ligt aan de keuze voor de ligging van de te wijzigen hoofdweg en het effect van die ligging voor de objecten, bedoeld onder a en b, in relatie tot de inspanningsplicht, bedoeld in artikel 3.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 5 beoordeling plaatsgebonden risico
1

Ter beoordeling van het plaatsgebonden risico wordt in de toelichting op het tracébesluit:

 • a.

  vermeld welke PR-plafonds van toepassing zijn;

 • b.

  indien redelijkerwijs een toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen kan worden verwacht als gevolg van de voorgenomen wijziging van de hoofdweg, inzicht gegeven in de verwachte toename van de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de aan te passen hoofdweg en over de in het studiegebied gelegen hoofdwegen;

 • c.

  indien een wijziging van de bij de aan te passen hoofdweg behorende ongevalfrequentie kan worden verwacht als gevolg van de voorgenomen wijziging van de hoofdweg, inzicht gegeven in de verwachte wijziging van de ongevalfrequentie.

2

Op basis van de informatie, bedoeld in het eerste lid, wordt in de toelichting op het tracébesluit vermeld in hoeverre de voor de te wijzigen hoofdweg of de voor de in het studiegebied gelegen hoofdwegen vastgestelde PR-plafonds worden of dreigen te worden overschreden.

3

Indien geen sprake is van een overschrijding of dreigende overschrijding van de betrokken PR-plafonds, wordt met toepassing van het eerste lid volstaan.

4

Indien sprake is van een overschrijding of dreigende overschrijding van de betrokken PR-plafonds, wordt verwezen naar de onderzoeksplicht van de minister, bedoeld in artikel 15, derde lid, van de wet.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 6 beoordeling groepsrisico

Artikel 5 is van overeenkomstige toepassing ter onderbouwing van de beoordeling van het groepsrisico, met dien verstande dat in geval een GR-plafond is vastgesteld dat plafond als uitgangspunt wordt gehanteerd.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 7 afwijkende beoordeling groepsrisico
1

Dit artikel is van toepassing op een tracébesluit dat betrekking heeft op:

 • a.

  een verbreding van de weg met twee of meer rijstroken aan één zijde van de bestaande weg;

 • b.

  een verbreding van de weg met twee of meer rijstroken aan beide zijden van de bestaande weg;

 • c.

  een wegaanpassing als gevolg waarvan binnen 50 meter vanaf de gewijzigde ligging van het referentiepunt bestaande of geprojecteerde kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten aanwezig zijn.

2

In afwijking van artikel 6 wordt het groepsrisico met toepassing van RBM-II berekend, indien het groepsrisico:

 • a.

  is gelegen tussen 0,1 maal de oriëntatiewaarde en 1 maal de oriëntatiewaarde en ten opzichte van de situatie voorafgaand aan het tracébesluit met meer dan tien procent toeneemt, of

 • b.

  hoger is dan 1 maal de oriëntatiewaarde én ten opzichte van de situatie voorafgaand aan het tracébesluit toeneemt.

3

Bij toepassing van het tweede lid wordt gebruik gemaakt van:

 • a.

  de HART;

 • b.

  de vervoerscijfers die zijn opgenomen in bijlage I bij de regeling, en

 • c.

  de huidige bevolkingsdichtheden en de overeenkomstig de ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp-tracébesluit vigerende bestemmingsplannen en ter inzage gelegde ontwerp-bestemmingsplannen redelijkerwijs te verwachten bevolkingsdichtheden.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 8 verantwoording groepsrisico
1

Indien artikel 7 van toepassing is, wordt in het tracébesluit gemotiveerd:

 • a.

  welke maatregelen zijn overwogen om de toename van het groepsrisico als gevolg van het tracébesluit te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken;

 • b.

  welke maatregelen worden getroffen om de toename van het groepsrisico als gevolg van het tracébesluit te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken, en

 • c.

  welke toename van het groepsrisico na afweging van alle betrokken belangen wordt geaccepteerd.

2

Bij toepassing van het eerste lid wordt tevens aandacht besteed aan:

 • a.

  de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp, en

 • b.

  de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied om zich in veiligheid te brengen indien zich een zodanige ramp voordoet.

3

Het bestuur van de veiligheidsregio in wiens regio het gebied ligt waarop het tracébesluit betrekking heeft, wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de in het eerste en tweede lid bedoelde maatregelen en mogelijkheden.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 9 effecten voor ligging PAG

Indien voor de omgeving naast de betrokken hoofdweg krachtens het Bevt een PAG is vastgesteld, wordt in het tracébesluit vermeld in hoeverre de aanpassing van de hoofdweg gevolgen heeft voor de ligging van dat PAG.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Paragraaf 2.2 Aanleg of wijziging van wegen die geen deel uitmaken van het basisnet
Artikel 10 toepassingsbereik paragraaf 2.2
1

Deze paragraaf is van toepassing op een tracébesluit dat betrekking heeft op aanleg van een hoofdweg die geen deel uitmaakt van het basisnet.

2

Deze paragraaf is tevens van toepassing in geval het tracébesluit, bedoeld in het eerste lid, mede betrekking heeft op een wijziging van een bestaande hoofdweg waarvoor een PR-plafond is vastgesteld, ten behoeve van aantakking op de aan te leggen hoofdweg.

3

Deze paragraaf is tevens van toepassing op een tracébesluit dat betrekking heeft op een wijziging van een hoofdweg, waarvoor voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerp van dat besluit geen PR-plafond is vastgesteld.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 11 inspanningsplicht PR

De minister spant zich in te voorkomen dat bestaande of geprojecteerde kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten komen te liggen in het gebied langs een hoofdweg als bedoeld in artikel 10, waar de waarde van het plaatsgebonden risico groter kan zijn dan 10-6 per jaar.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 12 wijze van berekenen PR
1

Het plaatsgebonden risico wordt berekend met toepassing van RBM-II.

2

Bij de berekening van het plaatsgebonden risico wordt gebruik gemaakt van:

 • a.

  de HART;

 • b.

  een inschatting van de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen dat aan de nieuwe hoofdweg kan worden toegerekend, op basis van de vervoerscijfers zoals die voor de in het studiegebied gelegen hoofdwegen zijn opgenomen in de bijlage bij deze beleidsregels en in bijlage I bij de regeling.

3

In afwijking van het tweede lid, onder b, wordt voor een hoofdweg als bedoeld in artikel 10, derde lid, uitgegaan van de meest recente beschikbare gegevens over de omvang van het vervoer over die weg.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 13 beoordeling en verantwoording groepsrisico
1

Bij de beoordeling van het groepsrisico is artikel 7, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.

2

Bij de beoordeling van het groepsrisico wordt gebruik gemaakt van de gegevens, bedoeld in artikel 12, tweede lid, onder b, of derde lid, en van de huidige bevolkingsdichtheden en de overeenkomstig de ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het tracébesluit vigerende bestemmingsplannen en ter inzage gelegde ontwerpen van bestemmingsplannen redelijkerwijs te verwachten bevolkingsdichtheden.

3

Artikel 8 is van overeenkomstige toepassing.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 14 aanvullende beoordeling wegvakken met plafond

Overeenkomstig artikel 5, eerste lid, en artikel 6 wordt bezien in hoeverre de voor de in het studiegebied gelegen hoofdwegen vastgestelde PR-plafonds en GR-plafonds worden of dreigen te worden overschreden en wordt in voorkomende gevallen overeenkomstig artikel 5, vierde lid, verwezen naar de onderzoeksplicht van de minister, bedoeld in artikel 15, derde lid, van de wet.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Paragraaf 2.3 Omrijden over wegen die deel uitmaken van het basisnet
Artikel 15 toepassingsbereik paragraaf 2.3

Deze paragraaf is van toepassing op verkeersbesluiten waardoor het vervoer van alle of bepaalde gevaarlijke stoffen over een hoofdweg tijdelijk wordt beperkt vanwege werkzaamheden aan deze hoofdweg en dit vervoer als gevolg daarvan zal omrijden over andere hoofdwegen die deel uitmaken van het basisnet.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 16 beoordeling plaatsgebonden risico
1

Ter beoordeling van het plaatsgebonden risico wordt in de motivering van het verkeersbesluit:

 • a.

  vermeld welke PR-plafonds van toepassing zijn voor de wegen die zullen worden gebruikt als omrijroute;

 • b.

  op basis van de meest recente beschikbare gegevens inzicht gegeven in de omvang van het vervoer over de weg waarop het vervoer tijdelijk wordt beperkt;

 • c.

  inzicht gegeven in de verwachte toename van de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de omrijroutes ten opzichte van de meest recente beschikbare gegevens over de omvang van het vervoer over die routes.

2

Op basis van de informatie bedoeld in het eerste lid, wordt in de toelichting op het verkeersbesluit vermeld in hoeverre de voor de omrijroutes vastgestelde PR-plafonds worden of dreigen te worden overschreden.

3

Indien geen sprake is van een overschrijding of dreigende overschrijding van de betrokken PR-plafonds, wordt met toepassing van het eerste lid volstaan.

4

Indien sprake is van een overschrijding of dreigende overschrijding van de desbetreffende PR-plafonds, wordt verwezen naar de onderzoeksplicht van de minister, bedoeld in artikel 15, derde lid, van de wet.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 17 beoordeling groepsrisico

Artikel 16 is van overeenkomstige toepassing ter onderbouwing van de beoordeling van het groepsrisico, met dien verstande dat in geval een GR-plafond is vastgesteld dat plafond als uitgangspunt wordt gehanteerd.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Paragraaf 2.4 Omrijden over wegen die geen deel uitmaken van het basisnet
Artikel 18 toepassingsbereik paragraaf 2.4
1

Deze paragraaf is van toepassing op verkeersbesluiten waardoor het vervoer van alle of bepaalde gevaarlijke stoffen over een hoofdweg tijdelijk wordt beperkt vanwege werkzaamheden aan deze hoofdweg en dit vervoer als gevolg daarvan zal omrijden over andere hoofdwegen die geen deel uitmaken van het basisnet.

2

Bij de voorbereiding van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt overlegd met het ten aanzien van de andere wegen bevoegde gezag.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 19 inspanningsplicht PR

De minister spant zich in te voorkomen dat kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten komen te liggen in het gebied langs wegen als bedoeld in artikel 18, waar de waarde van het plaatsgebonden risico groter kan zijn dan 10-6 per jaar.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 20 wijze van berekenen PR
1

Het plaatsgebonden risico wordt berekend met toepassing van RBM-II.

2

Bij de berekening van het plaatsgebonden risico wordt gebruik gemaakt van:

 • a.

  de HART;

 • b.

  de meest recente beschikbare gegevens over de omvang van het vervoer over de weg waarop het vervoer tijdelijk wordt beperkt;

 • c.

  een inschatting van de verwachte toename van de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de omrijroutes ten opzichte van de meest recente beschikbare gegevens over de omvang van het vervoer over die routes.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 21 beoordeling groepsrisico
1

Het groepsrisico wordt met toepassing van RBM-II berekend, indien het groepsrisico:

 • a.

  is gelegen tussen 0,1 maal de oriëntatiewaarde en 1 maal de oriëntatiewaarde en ten opzichte van de situatie voorafgaand aan het verkeersbesluit met meer dan tien procent toeneemt, of

 • b.

  hoger is dan 1 maal de oriëntatiewaarde én ten opzichte van de situatie voorafgaand aan het verkeersbesluit toeneemt.

2

Bij toepassing van het eerste lid wordt gebruik gemaakt van:

 • a.

  de HART;

 • b.

  de vervoerscijfers zoals bedoeld in artikel 20, eerste lid onder b en c, en

 • c.

  de huidige bevolkingsdichtheden.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 22 verantwoording GR
1

Indien artikel 21 van toepassing is, wordt in het verkeersbesluit gemotiveerd:

 • a.

  welke maatregelen zijn overwogen om de tijdelijke toename van het groepsrisico als gevolg van het verkeersbesluit te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken;

 • b.

  welke maatregelen worden getroffen om de tijdelijke toename van het groepsrisico als gevolg van het verkeersbesluit te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken, en

 • c.

  welke tijdelijke toename van het groepsrisico na afweging van alle betrokken belangen wordt geaccepteerd.

2

Bij toepassing van het eerste lid wordt tevens aandacht besteed aan:

 • a.

  de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp, en

 • b.

  de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied om zich in veiligheid te brengen indien zich een zodanige ramp voordoet.

3

Het bestuur van de veiligheidsregio in wiens regio het gebied ligt waarop het verkeersbesluit betrekking heeft, wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de in het eerste en tweede lid bedoelde maatregelen en mogelijkheden.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Hoofdstuk 3 Beoordeling bij de aanleg of wijziging van een hoofdspoorweg
Paragraaf 3.1 Wijziging van hoofdspoorwegen die deel uitmaken van het basisnet
Artikel 23 toepassingsbereik paragraaf 3.1

Deze paragraaf is van toepassing op een tracébesluit dat betrekking heeft op een wijziging van een hoofdspoorweg.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 24 inspanningsplicht

Indien een wijziging van een hoofdspoorweg leidt tot verschuiving van de ligging van het referentiepunt op het betrokken baanvak, spant de minister zich in te voorkomen dat bestaande of geprojecteerde kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten binnen de basisnetafstand komen te liggen.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 25 beoordeling effecten verschuiving referentiepunt

Onverminderd artikel 26 wordt bij een tracébesluit dat betrekking heeft op een wijziging van een hoofdspoorweg als gevolg waarvan de ligging van het referentiepunt verschuift en als gevolg van die verschuiving bestaande of geprojecteerde kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten komen te liggen binnen de basisnetafstand, inzicht gegeven in:

 • a.

  het aantal bestaande en geprojecteerde kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten dat als gevolg van de verschuiving van het referentiepunt binnen de basisnetafstand komt te liggen;

 • b.

  het aantal bestaande en geprojecteerde kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten dat voor uitvoering van het tracébesluit binnen de basisnetafstand ligt, maar als gevolg van de verschuiving van het referentiepunt na uitvoering van een besluit buiten de basisnetafstand komt te liggen, en

 • c.

  de afweging die ten grondslag ligt aan de keuze voor de ligging van de te wijzigen hoofdspoorweg en het effect van die ligging voor de objecten, bedoeld onder a en b, in relatie tot de inspanningsplicht, bedoeld in artikel 24.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 26 beoordeling plaatsgebonden risico
1

Ter beoordeling van het plaatsgebonden risico wordt in de toelichting op het tracébesluit:

 • a.

  vermeld welke PR-plafonds van toepassing zijn;

 • b.

  indien redelijkerwijs een toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen kan worden verwacht als gevolg van de voorgenomen wijziging van de hoofdspoorweg, inzicht gegeven in de verwachte toename van de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de aan te passen hoofdspoorweg en over de in het studiegebied gelegen hoofdspoorwegen;

 • c.

  indien een wijziging van de voor de aan te passen hoofdspoorweg geldende risicobepalende variabelen zoals opgenomen in bijlage II bij de regeling kan worden verwacht als gevolg van de voorgenomen wijziging van de hoofdspoorweg, inzicht gegeven in de verwachte wijziging daarin.

2

Op basis van de informatie, bedoeld in het eerste lid, wordt in de toelichting op een tracébesluit vermeld in hoeverre de voor de te wijzigen hoofdspoorweg of de voor de in het studiegebied gelegen hoofdspoorwegen vastgestelde PR-plafonds worden of dreigen te worden overschreden.

3

Indien geen sprake is van een overschrijding of dreigende overschrijding van de betrokken PR-plafonds wordt met toepassing van het eerste lid volstaan.

4

Indien sprake is van een overschrijding of dreigende overschrijding van de desbetreffende PR-plafonds wordt verwezen naar de onderzoeksplicht van de minister, bedoeld in artikel 15, derde lid, van de wet.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 27 beoordeling groepsrisico

Artikel 26 is van overeenkomstige toepassing ter onderbouwing van de beoordeling van het groepsrisico, met dien verstande dat de voor de desbetreffende hoofdspoorweg vastgestelde GR-plafonds als uitgangspunt worden gehanteerd.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 28 afwijkende beoordeling groepsrisico
1

Dit artikel is van toepassing op een tracébesluit dat:

 • a.

  betrekking heeft op een verbreding van de hoofdspoorweg aan één zijde van de bestaande hoofdspoorweg, indien als gevolg van de verbreding het midden van de doorgaande spoorbundel meer dan zes meter verschuift en indien de bebouwing aan de zijde waar de uitbreiding plaatsvindt een hogere personendichtheid heeft dan de bebouwing aan de andere zijde;

 • b.

  betrekking heeft op de plaatsing van één of meer wissels, met uitzondering van de situatie waarbij deze wissels worden geplaatst tussen twee reeds aanwezige wissels die op 1000 meter of minder van elkaar zijn gelegen;

 • c.

  het mogelijk maakt om op een deel van de hoofdspoorweg waar voorheen in beide rijrichtingen niet sneller dan 40 km per uur mocht worden gereden, voortaan in een rijrichting sneller dan 40 km per uur te rijden.

2

In afwijking van artikel 27 wordt het groepsrisico met toepassing van RBM-II berekend, indien het groepsrisico:

 • a.

  is gelegen tussen 0,1 maal de oriëntatiewaarde en 1 maal de oriëntatiewaarde en ten opzichte van de situatie voorafgaand aan een tracébesluit met meer dan tien procent toeneemt, of

 • b.

  hoger is dan 1 maal de oriëntatiewaarde én ten opzichte van de situatie voorafgaand aan een tracébesluit toeneemt.

3

Bij toepassing van het tweede lid wordt gebruik gemaakt van:

 • a.

  de HART;

 • b.

  de vervoerscijfers zoals die zijn opgenomen in bijlage II bij de regeling, en

 • c.

  de huidige bevolkingsdichtheden en de overeenkomstig de ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp-tracébesluit vigerende bestemmingsplannen en ter inzage gelegde ontwerp-bestemmingsplannen redelijkerwijs te verwachten bevolkingsdichtheden.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 29 verantwoording GR
1

Indien artikel 28 van toepassing is wordt in het tracébesluit gemotiveerd:

 • a.

  welke maatregelen zijn overwogen om de toename van het groepsrisico als gevolg van een tracébesluit te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken;

 • b.

  welke maatregelen worden getroffen om de toename van het groepsrisico als gevolg van een tracébesluit te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken, en

 • c.

  welke toename van het groepsrisico na afweging van alle betrokken belangen wordt geaccepteerd.

2

Bij toepassing van het eerste lid wordt tevens aandacht besteed aan:

 • a.

  de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp, en

 • b.

  de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied om zich in veiligheid te brengen indien zich een zodanige ramp voordoet.

3

Het bestuur van de veiligheidsregio in wiens regio het gebied ligt waarop het tracébesluit betrekking heeft, wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de in het eerste en tweede lid bedoelde maatregelen en mogelijkheden.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 30 effecten voor ligging PAG

Indien voor de omgeving naast de betrokken hoofdspoorweg krachtens het Bevt een PAG is vastgesteld, wordt in een tracébesluit vermeld in hoeverre de aanpassing van de hoofdspoorweg gevolgen heeft voor de ligging van dat PAG.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Paragraaf 3.2 Aanleg van hoofdspoorwegen die nog geen deel uitmaken van het basisnet
Artikel 31 toepassingsbereik paragraaf 3.2
1

Deze paragraaf is van toepassing op een tracébesluit dat betrekking heeft op aanleg van een hoofdspoorweg.

2

Deze paragraaf is tevens van toepassing in geval een besluit, bedoeld in het eerste lid, mede betrekking heeft op een wijziging van een bestaande hoofdspoorweg ten behoeve van aantakking op de aan te leggen hoofdspoorweg.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 32 inspanningsplicht PR

De minister spant zich in te voorkomen dat bestaande of geprojecteerde kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten komen te liggen in het gebied langs een hoofdspoorweg als bedoeld in artikel 31, waar de waarde van het plaatsgebonden risico groter kan zijn dan 10-6 per jaar.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 33 wijze van berekenen PR
1

Het plaatsgebonden risico wordt berekend met toepassing van RBM-II.

2

Bij de berekening van het plaatsgebonden risico wordt gebruik gemaakt van:

 • a.

  de HART;

 • b.

  een inschatting van de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen dat aan de nieuwe hoofdspoorweg kan worden toegerekend, op basis van de vervoerscijfers zoals die voor de in het studiegebied gelegen hoofdspoorwegen zijn opgenomen in bijlage II bij de regeling.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 34 beoordeling en verantwoording groepsrisico
1

Bij de beoordeling van het groepsrisico is artikel 28, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.

2

Bij de beoordeling van het groepsrisico wordt gebruik gemaakt van de gegevens, bedoeld in artikel 33, tweede lid, onder b, en van de huidige bevolkingsdichtheden en de overeenkomstig de ten tijde van de terinzagelegging van een besluit als bedoeld in artikel 31 vigerende bestemmingsplannen en ter inzage gelegde ontwerp-bestemmingsplannen redelijkerwijs te verwachten bevolkingsdichtheden.

3

Artikel 29 is van overeenkomstige toepassing.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 35 aanvullende beoordeling baanvakken met plafond

Overeenkomstig artikel 26, eerste lid, en artikel 27 wordt bezien in hoeverre de voor de in het studiegebied gelegen hoofdspoorwegen vastgestelde PR-plafonds en GR-plafonds worden of dreigen te worden overschreden en wordt in voorkomende gevallen overeenkomstig artikel 26, vierde lid, verwezen naar de onderzoeksplicht van de minister, bedoeld in artikel 15, derde lid, van de wet.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Hoofdstuk 4 Beoordeling bij de aanleg of wijziging van een hoofdvaarweg
Paragraaf 4.1 Wijziging van hoofdvaarwegen die deel uitmaken van het Basisnet
Artikel 36 toepassingsbereik paragraaf 4.1

Deze paragraaf is van toepassing op een tracébesluit dat betrekking heeft op een wijziging van een hoofdvaarweg, waar voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerp-tracébesluit een PR-plafond is vastgesteld.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 37 beoordeling plaatsgebonden risico
1

Ter beoordeling van het plaatsgebonden risico wordt in de toelichting op het tracébesluit:

 • a.

  vermeld welke PR-plafonds van toepassing zijn;

 • b.

  inzicht gegeven in de ligging van de referentiepunten alsmede in een eventuele wijziging daarin als gevolg van de voorgenomen aanpassing;

 • c.

  indien redelijkerwijs een toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen kan worden verwacht als gevolg van de voorgenomen wijziging van de hoofdvaarweg, inzicht gegeven in de verwachte toename van de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de aan te passen hoofdvaarweg en over de in het studiegebied gelegen hoofdvaarwegen.

2

Op basis van de informatie, bedoeld in het eerste lid, wordt in de toelichting op het tracébesluit vermeld in hoeverre de voor de te wijzigen hoofdvaarweg of voor de in het studiegebied gelegen hoofdvaarwegen vastgestelde PR-plafonds worden of dreigen te worden te worden overschreden.

3

Indien geen sprake is van een overschrijding of dreigende overschrijding van de betrokken PR-plafonds, wordt met toepassing van het eerste lid volstaan.

4

Indien sprake is van een overschrijding of dreigende overschrijding van de desbetreffende PR-plafonds, wordt verwezen naar de onderzoeksplicht van de minister, bedoeld in artikel 15, derde lid, van de wet.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 38 beoordeling groepsrisico
1

Het groepsrisico wordt met toepassing van RBM-II berekend, indien het groepsrisico:

 • a.

  is gelegen tussen 0,1 maal de oriëntatiewaarde en 1 maal de oriëntatiewaarde en ten opzichte van de situatie voorafgaand aan het tracébesluit met meer dan tien procent toeneemt, of

 • b.

  hoger is dan 1 maal de oriëntatiewaarde én ten opzichte van de situatie voorafgaand aan het tracébesluit toeneemt.

2

Bij toepassing van het eerste lid wordt gebruik gemaakt van:

 • a.

  de HART;

 • b.

  de vervoerscijfers zoals die zijn opgenomen in bijlage III bij de regeling, en

 • c.

  de huidige bevolkingsdichtheden en de overeenkomstig de ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp-tracébesluit vigerende bestemmingsplannen en ter inzage gelegde ontwerp-bestemmingsplannen redelijkerwijs te verwachten bevolkingsdichtheden.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 39 verantwoording GR
1

Indien artikel 38 van toepassing is, wordt in het tracébesluit, gemotiveerd:

 • a.

  welke maatregelen zijn overwogen om de toename van het groepsrisico als gevolg van het tracébesluit te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken;

 • b.

  welke maatregelen worden getroffen om de toename van het groepsrisico als gevolg van het tracébesluit te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken, en

 • c.

  welke toename van het groepsrisico na afweging van alle betrokken belangen wordt geaccepteerd.

2

Bij toepassing van het eerste lid wordt tevens aandacht besteed aan:

 • a.

  de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp, en

 • b.

  de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied om zich in veiligheid te brengen indien zich een zodanige ramp voordoet.

3

Het bestuur van de veiligheidsregio in wiens regio het gebied ligt waarop het tracébesluit betrekking heeft, wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de in het eerste en tweede lid bedoelde maatregelen en mogelijkheden.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Paragraaf 4.2 Aanleg of wijziging van hoofdvaarwegen die geen deel uitmaken van het basisnet
Artikel 40 toepassingsbereik paragraaf 4.2
1

Deze paragraaf is van toepassing op een tracébesluit dat betrekking heeft op aanleg van een hoofdvaarweg.

2

Deze paragraaf is tevens van toepassing in geval het tracébesluit, bedoeld in het eerste lid, mede betrekking heeft op een wijziging van een bestaande hoofdvaarweg ten behoeve van aantakking op de aan te leggen hoofdvaarweg.

3

Deze paragraaf is tevens van toepassing op een tracébesluit dat betrekking heeft op een wijziging van een hoofdvaarweg, waarvoor voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerp van dat besluit geen PR-plafond is vastgesteld.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 41 inspanningsplicht PR

De minister spant zich in te voorkomen dat bestaande of geprojecteerde kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten komen te liggen in het gebied langs een hoofdvaarweg als bedoeld in artikel 40, waar de waarde van het plaatsgebonden risico groter kan zijn dan 10-6 per jaar.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 42 wijze van berekenen PR
1

Het plaatsgebonden risico wordt berekend met toepassing van RBM-II.

2

Bij de berekening van het plaatsgebonden risico wordt gebruik gemaakt van:

 • a.

  de HART;

 • b.

  een inschatting van de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen dat aan de nieuwe hoofdvaarweg kan worden toegerekend, op basis van de vervoerscijfers zoals die voor de in het studiegebied gelegen hoofdvaarwegen zijn opgenomen in bijlage III bij de regeling.

3

In afwijking van het tweede lid, onder b, wordt voor een hoofdvaarweg als bedoeld in artikel 40, derde lid, uitgegaan van de meest recente beschikbare gegevens over de omvang van het vervoer over die vaarweg.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 43 beoordeling en verantwoording groepsrisico
1

Bij de beoordeling van het groepsrisico is artikel 38, eerste lid, van overeenkomstige toepassing.

2

Bij de beoordeling van het groepsrisico wordt gebruik gemaakt van de gegevens, bedoeld in artikel 42, tweede lid, onder b, of derde lid, en van de huidige bevolkingsdichtheden en de overeenkomstig de ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp-tracébesluit vigerende bestemmingsplannen en ter inzage gelegde bestemmingsplannen redelijkerwijs te verwachten bevolkingsdichtheden.

3

Artikel 39 is van overeenkomstige toepassing.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 44 aanvullende beoordeling hoofdvaarwegvakken met plafond

Overeenkomstig artikel 37, eerste lid, wordt bezien in hoeverre de voor de in het studiegebied gelegen hoofdvaarwegen vastgestelde PR-plafonds worden of dreigen te worden overschreden en wordt in voorkomende gevallen overeenkomstig artikel 37, vierde lid, verwezen naar de onderzoeksplicht van de minister, bedoeld in artikel 15, derde lid, van de wet.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Hoofdstuk V Slotbepalingen
Artikel 45 overgangsrecht
1

Deze beleidsregels zijn niet van toepassing op een tracébesluit waarvan het ontwerp voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze beleidsregels ter inzage is gelegd of waarvan het ontwerp tracébesluit uiterlijk binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze beleidsregels wordt genomen.

2

Deze beleidsregels zijn niet van toepassing op het tracébesluit voor het project zeesluis Kanaal Gent-Terneuzen.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 46 inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op het tijdstip waarop de Wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet) (Stb. 2013, 307), het Besluit van 3 september 2013 tot wijziging van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen in verband met de wijziging van de routeringsystematiek in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Stb. 2013, 340), het Besluit van 11 november 2013, houdende milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (Besluit externe veiligheid transportroutes) (Stb. 2013, 465) en de Regeling van 19 maart 2014, houdende vaststelling van de ligging van de risicoplafonds langs transportroutes en regels voor ruimtelijke ontwikkelingen langs transportroutes in verband met externe veiligheid (Regeling basisnet) (Stcrt. 2014, nr. 8242) in werking treden.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 47 citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

Artikel 48

Deze beleidsregels zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

2014 25839 01-10-2014
03-09-2014 IENM/BSK-2014/89247 2015 92 03-03-2015
20-02-2015 01-04-2015

Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisnet, het Wijzigingsbesluit Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (wijziging routeringsystematiek Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 2013, 340), het Besluit externe veiligheid transportroutes, en de Regeling basisnet in werking treden.

De
Staatssecretaris
van Infrastructuur en Milieu,
W. J.Mansveld
Bijlage bij de beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten

Basisnetroutes

Bijzonderheden

Vervoersgegevens o.b.v. waarvan de risicoplafonds Basisnet zijn vastgesteld

Wegvak (nr.)

Naam Basisnetweg (wegnummer: van – tot)

Tc = tunnel-categorie Wt = wegtype indien afwijkend

Vervoershoeveelheden (in aantallen tankauto's)

Stofcategorieën

(voor GF3 zie Bijlage I bij de Regeling basisnet)

LF1

LF2

LT1

LT2

LT3

GF1

GF2

GT2

GT3

GT4

GT5

Rijksweg A1

N1

A1: Knp. Watergraafsmeer – Knp. Diemen

6458

25769

215

288

0

0

0

0

0

0

0

N2

A1: Knp. Diemen – Knp. Muiderberg

9182

26202

195

774

0

0

0

0

0

0

0

N3

A1: Knp. Muiderberg – Knp. Eemnes

11560

19986

236

419

0

0

0

0

0

0

0

U1

A1: Knp. Eemnes – afrit 10 (Soest)

12515

20519

0

556

0

0

0

0

0

0

0

U91

A1: afrit 10 (Soest) – afrit 12 (Bunschoten)

12515

20519

0

556

0

0

0

0

0

0

0

U81

A1: afrit 12 (Bunschoten) – afrit 13 (Amersfoort Noord)

13441

20839

82

428

0

0

0

0

0

0

0

U90

A1: afrit 13 (Amersfoort Noord) – Knp. Hoevelaken

13271

22065

0

431

0

0

0

0

0

0

0

G1

A1: Knp. Hoevelaken – afrit 15 (Barneveld)

10680

19685

341

512

0

0

381

0

0

0

0

G63

A1: afrit 15 (Barneveld) – afrit 17 (Stroe)

9887

12125

178

329

0

0

0

0

0

0

0

G72

A1: afrit 17 (Stroe) – afrit 18 (Kootwijk)

12100

12782

178

670

0

0

96

0

0

0

0

G64

A1: afrit 18 (Kootwijk) – afrit 19 (Hoenderloo)

11376

15926

82

862

0

0

96

0

0

0

0

G71

A1: afrit 19 (Hoenderloo) – Knp. Beekbergen

10754

15612

169

614

0

0

99

0

0

0

0

G2

A1: Knp. Beekbergen – afrit 23 (Deventer)

20620

35847

1147

1467

0

0

288

0

140

0

0

O2

A1: afrit 23 (Deventer) – afrit 24 (Deventer Oost)

20196

33335

1278

1502

0

0

0

0

0

0

0

O113

A1: afrit 24 (Deventer Oost) – afrit 26 (Lochem)

19051

33739

1243

1028

0

0

99

0

0

0

0

O3

A1: afrit 26 (Lochem) – afrit 28 (Rijssen)

19643

33008

1537

1360

0

96

192

0

13

0

0

O76

A1: afrit 28 (Rijssen) – Knp. Azelo

14812

23411

1625

1936

0

0

393

0

0

0

0

O4

A1/A35: Knp. Azelo – Knp. Buren

11318

25179

1569

408

0

0

0

0

0

0

0

O5

A1: Knp. Buren – afrit 30 (Hengelo)

13022

18290

836

937

0

0

483

0

0

0

0

O6

A1: afrit 30 (Hengelo) – afrit 32 (Oldenzaal)

12399

15103

1272

710

0

0

105

0

0

0

0

O7

A1: afrit 32 (Oldenzaal) – afrit 33 (Oldenzaal Zuid)

16179

21021

3124

850

0

294

1016

20

13

0

0

O8

A1: afrit 33 (Oldenzaal Zuid) – Grens Duitsland

13275

15006

1491

1071

0

0

384

0

0

0

0

Rijksweg A2/N2

N4

A2: Knp. Amstel – Knp. Holendrecht 1

7723

17055

82

431

0

0

0

0

0

0

0

N5

A2/A9: Knp. Holendrecht 1 – Knp. Holendrecht 2

5197

18085

0

0

0

0

0

0

0

0

0

U12

A2: Knp. Holendrecht 2 – afrit 4 (Vinkeveen)

7541

27903

99

32

96

0

0

0

0

0

0

U13

A2: afrit 4 (Vinkeveen) – afrit 5 (Breukelen)

19735

25621

0

320

189

0

0

0

140

0

0

U73

A2: afrit 5 (Breukelen) – afrit 6 (Ring Utrecht Noord)

20429

28694

259

175

96

0

0

0

0

0

0

U14

A2: afrit 6 (Ring Utrecht Noord) – afrit 7 (Oog in Al)

20173

28860

169

0

96

0

0

0

0

0

0

U88

A2: afrit 7 (Oog in Al) – Knp. Oudenrijn (incl. Leidsche Rijn tunnel)

Tc A

25469

31432

181

96

96

0

0

0

0

0

0

U15

A2: Knp. Oudenrijn – afrit 9 (Nieuwegein)

16935

15716

49

1200

0

0

0

0

0

0

0

U84

A2: afrit 9 (Nieuwegein) – Knp. Everdingen

14801

12139

96

1875

0

0

0

0

0

0

0

G88

A2: Knp. Everdingen – afrit 12 (Everdingen)

14232

12835

96

189

0

0

0

0

213

0

0

G29

A2: afrit 12 (Everdingen) – Knp. Deil

13063

14802

0

272

0

0

0

0

120

0

0

B59

A2: Knp. Deil – afrit 19 (Kerkdriel)

10496

20095

786

282

0

0

192

0

568

0

0

B107

A2: afrit 19 (Kerkdriel) – Knp. Empel

10353

17463

934

2009

0

0

116

0

511

23

0

B60

A2/A59: Knp. Empel – Knp. Hintham

5564

17200

783

693

0

0

0

0

73

0

0

B61

A2: Knp. Hintham – afrit 21 (Veghel)

12973

17320

82

402

0

0

0

0

430

0

0

B105

A2: afrit 21 (Veghel) – Knp. Vught

9512

14824

338

742

0

0

192

0

0

0

0

B62

A2: Knp. Vught – Knp. Ekkersweijer

11235

8401

96

189

0

0

0

0

424

0

0

B7

A2/A58: Knp. Ekkersweijer – Knp. Batadorp

11586

18316

250

1045

0

0

99

0

499

0

0

B63

A2: Knp. Batadorp – afrit 30 (Eindhoven Centrum)

21932

29088

1761

3561

0

99

675

0

301

0

0

B106

A2: afrit 30 (Eindhoven Centrum) – Knp. De Hogt

24063

32496

1857

7046

0

99

1098

0

456

611

102

B72

A2/A67: Knp. De Hogt – afrit 33 (Waalre)

39503

43370

3374

5060

0

192

675

0

527

384

99

B104

A2/A67: afrit 33 (Waalre) – Knp. Leenderheide

41522

43331

4865

8458

0

291

483

0

557

678

0

B64

A2: Knp. Leenderheide – afrit 34 (Valkenswaard)

8454

18085

527

3593

0

0

390

0

449

215

99

B65

A2: afrit 34 (Valkenswaard) – afrit 39 (Nederweert)

13621

18122

876

4728

0

0

0

0

572

0

0

L38

A2: afrit 39 (Nederweert) – afrit 40 (Kelpen)

10344

14345

166

1144

0

96

0

0

578

288

0

L39

A2: afrit 40 (Kelpen) – afrit 41 (Grathem)

7297

8129

332

1464

0

0

96

0

565

381

0

L40

A2: afrit 41 (Grathem) – afrit 44 (St. Joost)

9018

12063

597

6967

0

96

99

0

581

291

0

L116

A2: afrit 44 (St. Joost) – Knp. Het Vonderen

9018

12063

597

6967

0

96

99

0

581

291

0

L41

A2: Knp. Het Vonderen – afrit 45 (Echt)

16783

28770

937

7258

0

0

0

0

634

0

0

L84

A2: afrit 45 (Echt) – afrit 47 (Born)

16956

29012

937

7302

0

0

0

0

634

0

0

L85

A2: afrit 47 (Born) – afrit 48 (Urmond)

16357

28219

687

7049

0

0

0

0

565

0

96

L86

A2: afrit 48 (Urmond) – Knp. Kerensheide

22429

27564

1290

1354

0

0

0

0

213

0

0

L42

A2: Knp. Kerensheide – afrit 50 (Maastricht-Aachen)

10722

12533

606

798

0

0

0

0

0

0

0

L43

A2: afrit 50 (Maastricht-Aachen) – afrit 51 (Meerssen)

9488

12814

466

955

0

0

0

0

0

0

0

L44

A2: afrit 51 (Meerssen) – Knp. Kruisdonk

3586

9325

428

527

0

96

96

0

13

0

0

L45

A2: Knp. Kruisdonk – N2 (Pres. Rooseveltweg / Terblijterweg / Viaductweg)

5292

10998

428

664

0

96

189

0

13

0

0

L46

N2: Pres. Rooseveltweg / Terblijterweg / Viaductweg – Pres. Rooseveltlaan / Scharnerweg / Wilhelminasingel

Wt binnen bebouwde kom

4851

11072

416

1718

0

0

99

0

0

0

0

L47

N2: Pres. Rooseveltlaan / Scharnerweg / Wilhelminasingel – Knp. Europaplein

Wt binnen bebouwde kom

5308

9629

498

1287

0

0

0

0

0

0

0

L48

A2: Knp. Europaplein – afrit 58 (Eijsden)

4478

9311

352

1954

0

0

49

0

0

0

0

L92

A2: afrit 58 (Eijsden) – Grens België

4596

9650

355

1750

0

0

49

0

0

0

0

Rijksweg N3

Z98

N3: A15 – Burg. Keijzerweg (Papendrecht)

Snelweg met verhoogde ongevalfrequentie

7689

8998

937

483

0

699

1453

0

413

0

0

Z115

N3: Burg. Keijzerweg (Papendrecht) – Baanhoekweg / Merwedestraat (Dordrecht)

Snelweg met verhoogde ongevalfrequentie

7578

9705

838

99

0

801

1750

0

411

0

0

Z97

N3: Baanhoekweg / Merwedestraat (Dordrecht) – A16

Snelweg met verhoogde ongevalfrequentie

8078

7483

553

667

0

1098

2853

0

630

0

0

Rijksweg A4

N6

A4: Knp. De Nieuwe Meer – Knp. Badhoevedorp

9986

22572

99

562

192

0

195

0

0

0

0

N87

A4: Knp. Badhoevedorp – Knp. De Hoek (incl. Schipholtunnel)

Tc A

2593

9502

291

411

0

0

0

0

0

0

0

N7

A4: Knp. De Hoek – afrit 3 (Hoofddorp)

7783

19629

384

772

0

0

0

0

0

0

0

N84

A4: afrit 3 (Hoofddorp) – afrit 4 (Nieuw Vennep)

10846

35032

108

1377

291

0

0

0

0

0

0

N85

A4: afrit 4 (Nieuw Vennep) – Knp. Burgerveen

9507

34893

99

1625

381

0

0

0

0

0

0

Z6

A4: Knp. Burgerveen – afrit 6a (Zoeterwoude Rijndijk)

9913

40132

381

754

381

0

0

0

0

0

0

Z118

A4: afrit 6a (Zoeterwoude Rijndijk) – afrit 7 (Zoeterwoude Dorp)

11097

40399

277

1526

189

0

0

0

0

0

0

Z7

A4: afrit 7 (Zoeterwoude Dorp) – Knp. Prins Clausplein

11335

39828

82

620

189

0

0

0

0

0

0

Z8

A4: Knp. Prins Clausplein – Knp. Ypenburg

16476

67487

635

2085

99

0

0

0

0

99

0

Z9

A4: Knp. Ypenburg – afrit 12 (Den Haag Zuid)

3397

4833

0

268

0

0

0

0

0

0

0

Z10

A4: afrit 12 (Den Haag Zuid) – afrit 13 (Den Hoorn)

1394

2468

0

524

0

0

0

0

0

0

0

Z33

A4: afrit 13 (Den Hoorn) – afrit 14 (Delft)

491

606

0

41

0

0

0

0

0

0

0

Z46

A4: Knp. Kethelplein – afrit 16 (Vlaardingen Oost)

49695

134243

387

1549

0

0

0

0

0

0

0

Z11

A4: afrit 16 (Vlaardingen Oost) – Knp. Benelux (incl. Beneluxtunnel)

Tc C

49695

134243

387

1549

0

0

0

0

0

0

0

B24

A4 & N259 = Randweg Noord & Randweg Oost (Bergen op Zoom): Halsterseweg / Randweg Noord / Randweg West – A4 / A58 (knooppunt Zoomland)

6006

10595

175

620

0

0

146

0

0

0

0

B1

A4 / A58: Knp. Zoomland – afrit 30 (Hoogerheide)

29415

39920

5439

3887

195

1293

3179

6

540

393

0

B127

A4 / A58: afrit 30 (Hoogerheide) – Knp. Markiezaat

28546

37608

7695

3837

291

1363

3893

20

260

17

0

B35

A4: Knp. Markiezaat – Grens België

32190

28256

7092

2329

0

1566

4693

0

449

0

0

Rijksweg A5

N90

A5: Knp. Raasdorp – Knp. De Hoek

2798

13280

0

512

143

0

0

0

0

0

0

Rijksweg A6

F1

A6: Knp. Muiderberg – afrit 3 (Almere Stad West)

4308

8136

49

128

0

0

0

0

0

0

0

F39

A6: afrit 3 (Almere Stad West) – afrit 5 (Almere Stad)

4370

7564

49

96

0

0

49

0

0

0

0

F41

A6: afrit 5 (Almere Stad) – afrit 6 (Almere Buiten West)

3123

4480

49

105

0

0

0

0

0

0

0

F56

A6: afrit 6 (Almere Buiten West) – Knp. Almere

2208

3881

49

64

0

0

0

0

0

0

0

F42

A6: Knp. Almere – afrit 8 (Almere Buiten Oost)

4349

4957

49

160

0

0

49

0

0

0

0

F34

A6: afrit 8 (Almere Buiten Oost) – afrit 10 (Lelystad)

5398

5621

140

242

0

0

0

0

0

0

0

F35

A6: afrit 10 (Lelystad) – afrit 11 (Lelystad Noord)

4589

3473

93

186

0

0

0

0

0

0

0

F36

A6: afrit 11 (Lelystad Noord) – afrit 13 (Urk)

5384

2936

137

166

0

0

0

0

0

0

0

F37

A6: afrit 13 (Urk) – afrit 14 (Emmeloord)

4132

3303

143

160

0

0

0

0

0

0

0

F38

A6: afrit 14 (Emmeloord) – Knp. Emmeloord

5089

4791

143

195

0

0

0

0

0

0

0

F47

A6: Knp. Emmeloord – afrit 15 (De Munt)

4881

9246

93

317

0

0

0

0

0

0

0

F2

A6: afrit 15 (De Munt) – Knp. Joure

4324

4785

0

99

0

0

0

0

0

0

0

Rijksweg A7/N7

N33

A7: Knp. Zaandam – afrit 6 (Purmerend Noord)

10874

17440

0

556

0

0

0

0

0

0

0

N34

A7: afrit 6 (Purmerend Noord) – afrit 7 (Avenhorn)

8707

16788

0

288

0

0

0

0

0

0

0

N82

A7: afrit 7 (Avenhorn) – afrit 8 (Hoorn)

8682

12155

0

556

0

0

0

0

0

0

0

N81

A7: afrit 8 (Hoorn) – afrit 9 (Hoorn Noord)

3996

4715

0

411

0

0

0

0

0

0

0

N108

A7: afrit 9 (Hoorn Noord) – afrit 12 (Middenmeer)

3897

4178

0

591

0

0

0

0

0

0

0

N35

A7: afrit 12 (Middenmeer) – afrit 13 (Wieringerwerf)

3800

3641

0

772

0

0

0

0

0

0

0

N80

A7: afrit 13 (Wieringerwerf) – afrit 14 (Den Oever)

3492

4446

0

833

0

0

0

0

0

0

0

Fr30

A7: afrit 14 (Den Oever) – Knp. Zurich

1883

2632

44

876

0

0

0

0

0

0

0

Fr6

A7: Knp. Zurich – N7 (Stadsrondweg Zuid Sneek)

3109

2247

0

539

0

0

0

0

0

0

0

Fr5

N7: Stadsrondweg Zuid Sneek

6114

3157

20

428

0

0

0

0

0

0

0

Fr4

A7: N7/A7 Sneek – Knp. Joure

5822

4656

0

143

0

0

0

0

0

0

0

Fr3

A7: Knp. Joure – Knp. Heerenveen

10793

5633

146

451

0

0

0

0

0

0

0

Fr2

A7: Knp. Heerenveen – afrit 29 (De Haven)

7145

11095

303

332

0

0

96

0

0

0

0

Fr33

A7: afrit 29 (De Haven) – Knp. Drachten

6596

9989

259

288

0

0

49

0

0

0

0

Gr1

A7: Knp. Drachten – afrit 36 (Groningen West)

7184

6769

105

239

0

0

0

0

0

0

0

Gr31

A7: afrit 36 (Groningen West) – Knp. Julianaplein

8408

10712

61

239

0

0

0

0

0

0

0

Gr30

A7: Knp. Julianaplein – Knp. Europaplein

Wt buiten bebouwde kom

7787

12851

180

195

0

0

0

0

0

0

0

Gr2

A7: Knp. Europaplein – afrit 44 (Veendam)

8066

11618

96

239

0

0

0

0

0

0

0

Gr3

A7: afrit 44 (Veendam) – afrit 45 (Scheemda)

3720

9595

317

801

0

0

0

0

0

0

0

Gr29

A7: afrit 45 (Scheemda) – Grens Duitsland

1609

4833

192

279

0

0

0

0

0

0

0

Rijksweg A8

N31

A8: Knp. Coenplein – afrit 1 (Oostzaan)

13847

31445

0

780

0

0

0

0

0

0

0

N91

A8: afrit 1 (Oostzaan) – Knp. Zaandam

15363

30517

0

652

0

0

0

0

0

0

0

N99

A8: Knp. Zaandam – afrit 2 (Zaandijk)

2892

5455

0

1002

0

0

0

0

0

0

0

N32

A8: afrit 2 (Zaandijk) – N246

5836

7769

0

908

0

0

0

0

0

0

0

Rijksweg A9/N9

N29

N9: N250 (De Kooy) – N503 (bij Schagerbrug)

3284

2339

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N28

N9: N503 (bij Schagerbrug) – Ringweg Alkmaar (Huiswaarderweg)

2010

3489

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N27

N9: Huiswaarderweg – Vkp. Kooimeer

3397

6644

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N26

A9: Vkp. Kooimeer – afrit 10 (Castricum)

7258

12494

0

515

0

0

0

0

0

0

0

N25

A9: afrit 10 (Castricum) – Knp. Beverwijk

7979

17596

0

1371

0

0

0

0

0

0

0

N8

A9: Knp. Beverwijk – afrit 8 (Beverwijk)

7979

17596

0

1371

0

0

0

0

0

0

0

N24

A9: afrit 8 (Beverwijk) – Knp. Velsen (incl. Wijkertunnel)

Tc C

5978

21261

0

929

0

0

0

0

353

0

0

N23

A9: Knp. Velsen – Knp. Rottepolderplein

6663

19871

0

387

96

0

0

0

71

0

0

N22

A9: Knp. Rottepolderplein – Knp. Raasdorp

8712

19592

0

1147

189

0

0

0

71

0

0

N88

A9: Knp. Raasdorp – Knp. Badhoevedorp

6285

8442

0

189

0

0

0

0

0

0

0

N86

A9: Knp. Badhoevedorp – afrit 5 (Amstelveen)

8474

11802

178

408

0

0

0

0

0

0

0

N21

A9: afrit 5 (Amstelveen) – Knp. Holendrecht 2

9177

9327

181

312

0

0

0

0

0

0

0

A2/A9: Knp. Holendrecht 2 – Knp. Holendrecht 1

Zie wegvak N5 bij Rijksweg A2

N20

A9: Knp. Holendrecht 1 – afrit 1 (S113, Gaasperplas)

7629

3791

0

128

0

0

0

0

0

0

0

N107

A9: afrit 1 (S113, Gaasperplas) – Knp. Diemen

8004

3190

166

128

0

0

0

0

0

0

0

Rijksweg A10

N15

A10: Knp. Coenplein – afrit S101 (Westpoort 2000-3000) (incl. Coentunnel)

Tc C

18284

61442

0

197

0

0

0

0

0

0

0

N98

A10: afrit S101 (Westpoort 2000-3000) – afrit S102 (Westpoort 3000-9000)

18145

41704

0

725

0

0

0

0

0

0

0

N14

A10: afrit S102 (Westpoort 3000-9000) – afrit S103 (Haarlem)

8776

25677

189

477

96

0

0

0

0

0

192

N13

A10: afrit S103 (Haarlem) – Knp. De Nieuwe Meer

9032

28601

0

480

99

0

0

0

0

0

192

N12

A10: Knp. De Nieuwe Meer – Knp. Amstel

7036

23780

0

207

0

0

0

0

0

0

0

N11

A10: Knp. Amstel – Knp. Watergraafsmeer

3482

8673

0

175

0

0

0

0

0

0

0

N10

A10: Knp. Watergraafsmeer – afrit S114 (Zeeburg)

8476

22443

96

547

0

0

0

0

0

0

0

N18

A10: afrit S114 (Zeeburg) – afrit S115 (Nieuwendam) (incl. Zeeburgertunnel)

Tc C

8023

22217

96

547

0

0

0

0

0

0

0

N19

Omleidingsroute Zeeburgertunnel via Zuiderzeeweg

Omleidingsroute (Wt binnen bebouwde kom)

453

225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N17

A10: afrit S115 (Nieuwendam) – afrit S116 (Volendam)

6787

20245

96

408

0

0

0

0

0

0

0

N16

A10: afrit S116 (Volendam) – Knp. Coenplein

8325

23501

96

547

0

0

0

0

0

0

0

Rijksweg N11

Z22

N11: A4 – afrit N209 (Hazerswoude Rijndijk)

5435

3814

49

32

0

0

0

0

0

0

0

Z119

N11: afrit N209 (Hazerswoude Rijndijk) – afrit N207 (Alphen aan den Rijn)

5310

5080

0

169

0

0

0

0

0

0

0

Z21

N11: afrit N207 (Alphen aan den Rijn) – afrit N458 (Bodegraven)

5464

5568

0

143

0

0

0

0

0

0

0

Z20

N11: afrit N458 (Bodegraven) – A12

5732

5978

0

169

0

0

0

0

0

0

0

Rijksweg A12

Z16b

A12: afrit 3 (Bezuidenhout) – afrit 4 (Voorburg)

2717

4681

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Z16a

A12: afrit 4 (Voorburg) – Knp. Prins Clausplein

2717

4681

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Z17

A12: Knp. Prins Clausplein – afrit 7 (Zoetermeer)

4570

5902

82

247

0

0

0

0

0

0

0

Z124

A12: afrit 7 (Zoetermeer) – afrit 9 (Zevenhuizen)

4365

4284

0

262

0

0

0

0

0

0

0

Z135

A12: afrit 9 (Zevenhuizen) – Knp. Gouwe

3607

3452

125

148

0

0

0

0

0

0

0

Z18

A12: Knp. Gouwe – afrit 11 (Gouda)

15819

44597

660

1534

121

0

365

0

0

23

0

Z137

A12: afrit 11 (Gouda) – afrit 12a (Bodegraven)

22925

55030

252

1042

0

0

1090

0

0

0

0

Z19

A12: afrit 12a (Bodegraven) – afrit 14 (Woerden)

14508

36024

467

1329

120

0

426

0

0

0

0

U85

A12: afrit 14 (Woerden) – afrit 15 (De Meern)

16504

44479

262

1057

0

0

1298

0

0

0

0

U86

A12: afrit 15 (De Meern) – Knp. Oudenrijn

15896

43188

262

1071

0

0

1298

0

0

0

0

U9

A12: Knp. Oudenrijn – afrit 18 (Hoograven)

25891

44315

774

338

0

0

192

0

0

0

0

U93

A12: afrit 18 (Hoograven) – Knp. Lunetten

25981

45477

774

431

0

0

192

0

0

0

0

U10

A12: Knp. Lunetten – afrit 19 (Bunnik)

10756

22240

181

242

0

0

865

0

0

0

0

U94

A12: afrit 19 (Bunnik) – afrit 20 (Driebergen)

9740

22515

181

338

0

0

908

0

0

0

0

U79

A12: afrit 20 (Driebergen) – afrit 21 (Maarn)

8073

21344

82

239

0

0

1430

0

0

0

0

U80

A12: afrit 21 (Maarn) – afrit 22 (Maarsbergen)

7659

20097

82

239

0

0

1098

0

0

0

0

U11

A12: afrit 22 (Maarsbergen) – afrit 23 (Veenendaal)

8691

19991

181

239

0

0

961

0

0

0

0

G8

A12: afrit 23 (Veenendaal) – Knp. Maanderbroek

8834

14875

82

533

0

0

288

0

0

38

0

G66

A12: Knp. Maanderbroek – afrit 24 (Wageningen)

16032

27500

82

766

0

0

288

0

0

58

189

G9

A12: afrit 24 (Wageningen) – Knp. Grijsoord

10424

28749

259

477

0

0

0

0

0

0

0

G10

A12/A50: Knp. Grijsoord – Knp. Waterberg

18786

44946

728

3045

0

0

288

0

142

288

0

G11

A12: Knp. Waterberg – Knp. Velperbroek

19871

65359

250

1627

0

0

195

0

0

96

0

G12

A12: Knp. Velperbroek – Knp. Oud-Dijk

14967

27875

259

1188

0

0

198

0

0

198

0

G13

A12: Knp. Oud-Dijk – Grens Duitsland

6942

11418

250

1103

0

0

96

0

0

96

0

Rijksweg A13

Z29

A13: Knp. Ypenburg – afrit 9 (Delft)

14958

60105

868

1514

99

0

0

0

0

192

0

Z113

A13: afrit 9 (Delft) – afrit 10 (Delft Zuid)

12284

59413

370

2562

96

0

0

0

0

99

0

Z30

A13: afrit 10 (Delft Zuid) – afrit 11 (Berkel en Rodenrijs)

13328

64970

530

1202

192

0

0

0

0

96

0

Z114

A13: afrit 11 (Berkel en Rodenrijs) – Knp. Kleinpolderplein

11685

48848

169

969

0

0

0

0

0

0

0

Rijksweg N14

Z53

N14: A4 afrit 8 Leidschendam – N44 Wassenaar (incl. Sytwendetunnel)

Tc C (Wt buiten bebouwde kom)

1799

7072

0

12

0

0

0

0

0

0

0

Rijksweg A15/N15

Z65

N15: Maasvlakte – afrit 10

19597

5921

454

1261

0

1828

1287

0

271

0

0

Z66

N15: afrit 10 – afrit 12 (Brielle)

25121

14877

1051

2911

542

326

1642

0

49

0

0

Z47

N15: afrit 12 (Brielle) – afrit 13 (Rozenburg) (incl. Thomassentunnel)

Tc C

28759

21895

623

2893

0

0

0

0

0

0

0

Z148

A15: omleidingsroute Thomassentunnel

Omleidingsroute

4721

2397

86

318

391

98

490

0

15

0

0

Z126

N15: afrit 13 (Rozenburg) – afrit 15 (Havens)

32897

30293

1240

3546

626

326

1834

0

142

0

0

Z67

A15: afrit 15 (Havens) – afrit 16 (Spijkenisse)

45912

41886

2757

9913

291

0

1939

0

215

17

0

Z69

A15: afrit 16 (Spijkenisse) – afrit 17 (Hoogvliet) (incl. Botlektunnel)

Tc D

36649

3766

1412

1019

0

52

52

0

6

0

0

Z68

Omleidingsroute Botlektunnel via Botlekbrug

Omleidingsroute (Wt binnen bebouwde kom)

30227

114057

6677

5849

317

206

1895

0

730

108

0

Z70

A15: afrit 17 (Hoogvliet) – Knp. Benelux

88971

164944

8637

9698

134

2209

8215

20

728

0

0

Z71

A15: Knp. Benelux – afrit 18 (Pernis)

132757

212569

10803

15120

372

945

7785

0

998

116

0

Z72

A15: afrit 18 (Pernis) – afrit 19 (Rotterdam Charlois)

99453

184609

9532

10666

526

1680

3343

20

777

20

0

Z73

A15: afrit 19 (Rotterdam Charlois) – Knp. Vaanplein

99193

188843

7852

9884

532

3087

4361

23

1149

20

0

Z74

A15: Knp. Vaanplein – Knp. Ridderkerk Noord

64771

127519

6800

10555

378

3009

8459

26

762

334

0

Z55

A15/A16: Knp. Ridderkerk Noord – Knp. Ridderkerk Zuid

68708

146449

4651

7919

105

3253

3512

0

1080

203

0

Z75

A15: Knp. Ridderkerk Zuid – afrit 21 (Hendrik Ido Ambacht)

30857

51561

2704

4103

170

3909

5708

0

952

170

0

Z76

A15: afrit 21 (Hendrik Ido Ambacht) – afrit 22 (Alblasserdam) (incl. Noordtunnel)

Tc C

29685

56855

2317

1197

0

0

0

0

0

0

0

Z77a

Omleidingsroute Noordtunnel van A15 afrit 21 tot N915 incl. 250 meter Rotterdamse weg in oostelijke richting

Omleidingsroute (Wt binnen bebouwde kom)

4204

5575

277

1432

0

1735

3284

0

757

0

0

Z77b

Omleidingsroute Noordtunnel van A15 afrit 21 tot A15 afrit 22 m.u.v. wegvak Z77a

Omleidingsroute (Wt buiten bebouwde kom)

4204

5575

277

1432

0

1735

3284

0

757

0

0

Z78

A15: afrit 22 (Alblasserdam) – afrit 23 (Papendrecht/N3)

29997

59292

2233

2151

0

1148

2314

0

721

0

0

Z79

A15: afrit 23 (Papendrecht/N3) – afrit 27 (Gorinchem)

28104

50618

2478

2384

0

192

192

0

245

0

0

Z80

A15: afrit 27 (Gorinchem) – Knp. Gorinchem

28970

52112

2245

1919

0

195

192

0

241

96

0

G14

A15: Knp. Gorinchem – Knp. Deil

26580

41833

3418

2198

0

384

96

0

626

0

0

G15

A15: Knp. Deil – afrit 33 (Tiel)

20413

25393

2256

1517

0

294

99

0

43

0

0

G78

A15: afrit 33 (Tiel) – afrit 34 (Echteld)

20606

25078

1948

1572

0

384

291

0

56

0

0

G16

A15: afrit 34 (Echteld) – Knp. Valburg

22213

26142

1773

2070

0

192

99

0

28

0

0

G17

A15: Knp. Valburg – Knp. Ressen

14114

37147

96

501

0

0

0

0

0

0

0

Rijksweg A16

Z54

A16: Knp. Terbregseplein – afrit 25 (Rotterdam Centrum)

13462

19472

451

926

288

0

288

0

0

96

0

Z134

A16: afrit 25 (Rotterdam Centrum) – Knp. Ridderkerk Noord

24605

40346

1380

4088

0

195

1266

0

243

99

0

A15/A16: Knp. Ridderkerk Noord – Knp. Ridderkerk Zuid

Zie wegvak Z55 bij Rijksweg A15

Z181

A16: Knp. Ridderkerk Zuid – afrit 22 (Zwijndrecht)

45590

89022

4817

11023

0

105

0

23

77

206

0

Z56

A16: afrit 22 (Zwijndrecht) – afrit 21 (Dordrecht) (incl. Drechttunnel)

Tc C

45590

89022

4817

11023

0

105

0

23

77

206

0

Z57

A16: afrit 21 (Dordrecht) – afrit 20 (Randweg Dordrecht)

41846

79630

4070

7896

0

105

105

0

17

0

0

Z58

A16: afrit 20 (Randweg Dordrecht) – Knp. Klaverpolder

53582

98915

5666

10448

0

608

2939

0

614

0

0

B37

A16: Knp. Klaverpolder – Knp. Zonzeel

39715

79582

3910

6631

0

323

1610

0

442

105

0

B38

A16: Knp. Zonzeel – afrit 17 (Prinsenbeek)

31010

49445

3203

6589

0

585

1948

0

86

17

0

B39

A16: afrit 17 (Prinsenbeek) – Knp. Princeville

29519

45274

6784

6618

198

696

2384

0

396

119

0

B40

A16/A58: Knp. Princeville – afrit 15 (Rijsbergen)

25981

42114

3895

6673

0

687

1319

0

391

198

0

B116

A16/A58: afrit 15 (Rijsbergen) – Knp. Galder

32529

51388

3403

8618

0

1066

2134

0

660

384

0

B108

A16: Knp. Galder – Grens België

13780

14538

964

3817

0

0

192

0

215

99

0

Rijksweg A17

B11

A17: Knp. Klaverpolder – afrit 26 (Industrie Moerdijk)

24649

40805

4420

7398

0

2437

3328

17

634

99

0

B12

A17: afrit 26 (Industrie Moerdijk) – afrit 25 (Zevenbergen)

18094

36073

2338

2207

0

189

958

0

381

0

0

B100

A17: afrit 25 (Zevenbergen) – Knp. Noordhoek

21858

39844

3657

3130

0

1633

2114

0

596

0

0

B13

A17: Knp. Noordhoek – afrit 21 (Roosendaal Noord)

22443

29238

3505

3118

99

201

2137

0

320

0

0

B99

A17: afrit 21 (Roosendaal Noord) – Knp. De Stok

21761

24679

4792

1796

198

891

2908

0

277

0

0

Rijksweg A18/N18

G18

A18: Knp. Oud-Dijk – afrit 4 (Doetinchem Oost)

5891

11742

23

0

0

0

0

0

0

0

0

G19

A18: afrit 4 (Doetinchem Oost) – afrit 5 (Varsseveld)

6827

5776

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G20

N18: afrit 5 (Varsseveld) – afrit N319 (Groenlo)

5301

3471

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G21

N18: afrit N319 (Groenlo) – afrit N822 (Eibergen)

5216

3614

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G22

N18: afrit N822 (Eibergen) – afrit N347 (Haaksbergen)

5135

3757

0

0

0

0

0

0

0

0

0

O35

N18: afrit N347 (Haaksbergen) – A35

6870

4549

178

20

0

0

0

0

0

0

0

Rijksweg A20

Z122

A20: afrit N223 (bij Maasdijk) – afrit 6 (Maasdijk)

10044

13441

0

681

0

0

0

0

0

0

0

Z48

A20: afrit 6 (Maasdijk) – Knp. Kethelplein

13063

14951

178

917

0

0

0

0

0

0

0

Z49

A20: Knp. Kethelplein – Knp. Kleinpolderplein

38877

122196

785

1814

0

0

0

0

150

0

0

Z50

A20: Knp. Kleinpolderplein – afrit 14 (Rotterdam Centrum)

10021

32374

358

798

288

0

99

0

0

0

0

Z125

A20: afrit 14 (Rotterdam Centrum) – Knp. Terbregseplein

10021

32374

358

798

288

0

99

0

0

0

0

Z51

A20: Knp. Terbregseplein – afrit 17 (Nieuwerkerk aan de Yssel)

20553

48606

381

1083

0

0

143

0

0

9

0

Z136

A20: afrit 17 (Nieuwerkerk aan de Yssel) – Knp. Gouwe

17304

41522

338

603

0

0

99

0

0

0

0

Rijksweg A22

N83

A22: Knp. Beverwijk – afrit Beverwiijk

2906

528

0

1668

0

0

0

0

0

0

0

N93

A22: afrit Beverwiijk – afrit IJmuiden (incl. Velsertunnel)

Tc D

6398

869

0

597

0

0

0

0

0

0

0

N89

A22: afrit IJmuiden – Knp. Velsen

3026

3033

0

23

0

0

0

0

0

0

0

Rijksweg A27

F3

A27: Knp. Almere – afrit 36 (Almere Stad)

4757

3346

0

0

0

0

96

0

0

0

0

F43

A27: afrit 36 (Almere Stad) – Knp. Eemnes

7661

7011

0

23

0

0

0

0

0

0

0

N67

A27: Knp. Eemnes – afrit 33 (Hilversum)

10581

14437

259

73

0

0

189

0

0

0

0

N97

A27: afrit 33 (Hilversum) – afrit 32 (Bilthoven)

9240

13722

166

114

0

0

0

0

0

0

0

U87

A27: afrit 32 (Bilthoven) – afrit 31 (Ring Utrecht Noord)

11749

17942

0

0

0

0

0

0

0

0

0

U89

A27: afrit 31 (Ring Utrecht Noord) – Knp. Rijnsweerd

11090

18659

0

79

0

0

0

0

0

0

0

U6

A27: Knp. Rijnsweerd – Knp. Lunetten

25753

35732

774

1095

0

0

192

0

0

0

0

U7

A27: Knp. Lunetten – Knp. Everdingen

14402

14109

247

597

0

189

143

0

28

0

0

Z128

A27: Knp. Everdingen – afrit 25 (Noordeloos)

21146

19254

413

2114

0

242

291

0

37

0

0

Z100

A27: afrit 25 (Noordeloos) – Knp. Gorinchem

19108

16476

215

2082

0

192

192

0

28

0

0

Z99

A27: Knp. Gorinchem – afrit 24 (Avelingen)

25114

17361

1150

2743

0

99

338

0

155

0

0

B41

A27: afrit 24 (Avelingen) – Knp. Hooipolder

19410

20500

748

1846

0

0

303

0

0

0

0

B134

A27: Knp. Hooipolder – afrit 19 (Oosterhout)

15757

17633

285

2210

0

0

300

0

0

0

0

B42

A27: afrit 19 (Oosterhout) – afrit 16 (Breda Noord)

18664

18472

739

865

0

0

245

0

0

0

0

B109

A27: afrit 16 (Breda Noord) – afrit 15 (Breda)

18408

19802

480

1945

0

0

96

0

71

0

0

B110

A27: afrit 15 (Breda) – Knp. Annabosch

15714

17919

754

1039

0

0

99

0

0

0

0

B101

A27/A58: Knp. Annabosch – afrit 14 (Ulvenhout)

28085

36131

2498

6123

0

0

868

0

142

483

0

B4

A27/A58: afrit 14 (Ulvenhout) – Knp. Galder

24391

40943

2259

5115

0

291

774

0

129

1159

0

Rijksweg A28

D5

A28: Knp. Julianaplein – afrit 36 (Zuidlaren)

6870

13441

0

620

0

0

0

0

0

0

0

D26

A28: afrit 36 (Zuidlaren) – afrit 34 (Assen Noord)

5135

11777

0

288

0

0

0

0

0

0

0

D4

A28: afrit 34 (Assen Noord) – afrit 32 (Assen Zuid)

5054

13070

99

189

0

0

0

0

0

288

0

D3

A28: afrit 32 (Assen Zuid) – afrit 31 (Westerbork)

5596

22800

96

1726

0

0

0

0

0

0

0

D31

A28: afrit 31 (Westerbork) – afrit 27 (Fluitenberg)

6243

24153

0

1887

0

0

0

0

0

0

0

D29

A28: afrit 27 (Fluitenberg) – Knp. Hoogeveen

5978

24050

0

2087

0

0

0

0

0

0

0

D2

A28: Knp. Hoogeveen – Knp. Lankhorst

9797

30752

646

2268

0

0

0

0

0

381

0

O111

A28: Knp. Lankhorst – afrit 22 (Nieuwleusen)

19878

50346

961

3007

0

0

96

0

0

574

0

O12

A28: afrit 22 (Nieuwleusen) – afrit 21 (Ommen)

11535

27560

469

818

0

0

99

0

0

381

0

O112

A28: afrit 21 (Ommen) – afrit 20 (Zwolle Noord)

17283

49701

279

900

0

0

99

0

0

387

0

O11

A28: afrit 20 (Zwolle Noord) – afrit 18 (Zwolle-Zuid)

16550

43462

469

833

0

0

49

0

0

480

0

O114

A28: afrit 18 (Zwolle-Zuid) – Knp. Hattemerbroek

15817

37223

655

766

0

0

0

0

0

571

0

G62

A28: Knp. Hattemerbroek – afrit 13 (Lelystad)

9431

19244

250

367

0

0

0

0

0

0

0

G61

A28: afrit 13 (Lelystad) – afrit 12 (Ermelo)

12178

19977

253

969

0

0

387

0

0

17

0

G60

A28: afrit 12 (Ermelo) – afrit 9 (Nijkerk)

13743

19447

250

1101

0

0

192

0

0

0

0

G31

A28: afrit 9 (Nijkerk) – Knp. Hoevelaken

14013

18707

0

1045

0

99

0

0

13

0

0

U82

A28: Knp. Hoevelaken – afrit 6 (Leusden Zuid)

14414

17993

658

451

0

0

0

0

71

0

0

U2

A28: afrit 6 (Leusden Zuid) – afrit 5 (Maarn)

14045

18207

670

1036

0

0

0

0

75

0

0

U3

A28: afrit 5 (Maarn) – afrit 3 (Den Dolder)

15564

17723

466

876

0

0

387

0

0

0

0

U83

A28: afrit 3 (Den Dolder) – Knp. Rijnsweerd

13335

17041

332

480

0

0

192

0

0

0

0

Rijksweg A29

Z182

A29: Knp. Vaanplein – afrit 20 (Barendrecht)

22678

4840

2466

49

0

0

0

0

0

0

0

Z88

A29: afrit 20 (Barendrecht) – afrit 21 (Oud Beijerland) (incl. Heinenoordtunnel)

Tc D

22678

4840

2466

49

0

0

0

0

0

0

0

Z133

A29: afrit 21 (Oud Beijerland) – Knp. Hellegatsplein

16974

2738

2411

757

0

0

102

0

0

0

0

B19

A29/A59: Knp. Hellegatsplein – Knp. Sabina

17481

5345

1159

1307

0

0

195

0

73

0

0

B20

A29: Knp. Sabina – afrit 24 (Dinteloord)

2162

1325

0

183

0

0

0

0

0

0

0

Rijksweg A30

G32

A30: A1 – afrit 4 (Barneveld Zuid)

6154

12005

82

143

0

0

0

0

0

0

0

G67

A30: afrit 4 (Barneveld Zuid) – afrit 2 (Ede)

6833

12533

82

143

0

0

0

0

0

0

0

G68

A30: afrit 2 (Ede) – afrit 1 (Industriegebied Ede)

9136

15518

82

125

0

0

96

0

0

0

0

G85

A30: afrit 1 (Industriegebied Ede) – Knp. Maanderbroek

8910

16195

82

125

0

0

96

0

0

0

0

Rijksweg A31/N31

Fr8

A31: Knp. Zurich – afrit 22 (Marssum)

8126

2178

0

143

0

0

0

0

0

0

0

Fr9

N31: afrit 22 (Marssum) – afrit N359 (Boksum)

7117

1754

0

64

0

0

0

0

0

0

0

Fr10

N31: afrit N359 (Boksum) – A32 (Leeuwarden)

5877

2226

0

143

0

0

0

0

0

0

0

Fr11

N31: A32 (Leeuwarden) – afrit N913 (Garijp)

7387

2464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fr37

N31: afrit N913 (Garijp) – afrit N356 (Nijega)

5255

1035

0

195

0

0

0

0

0

0

0

Fr32

N31: afrit N356 (Nijega) – afrit N369 (Drachten)

6797

4404

0

239

0

0

0

0

0

0

0

Fr36

N31: afrit N369 (Drachten) – Knp. Drachten (A7)

6870

5050

49

192

0

0

0

0

0

0

0

Rijksweg A32

Fr15

A32: Leeuwarden – Knp. Heerenveen

3830

7181

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fr31

A32: Knp. Heerenveen – afrit 8 (Wolvega)

11017

16958

96

0

0

0

0

0

0

0

0

O18

A32: afrit 8 (Wolvega) – afrit 7 (Steenwijk Noord)

8682

15105

99

0

0

0

192

0

0

0

0

O115

A32: afrit 7 (Steenwijk Noord) – afrit 5 (Steenwijk Zuid)

9576

13400

99

0

0

0

96

0

0

0

0

O116

A32: afrit 5 (Steenwijk Zuid) – afrit 4 (Havelte)

8806

14856

96

0

0

0

96

0

0

0

0