Besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegen

BWBR0018189

Datum gepubliceerd op kennispunt:
10-02-2021

Datum oorspronkelijk besluit:
08-04-2005

Datum inwerkingtreding laatste wijziging:
19-03-2020

Besluit houdende aanwijzing van personen belast met toezicht als bedoeld in de Spoorwegwet en de Spoorwegwet 1875 en houdende wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthoudende en opsporingsambtenaren divisie Vervoer Inspectie Verkeer en Waterstaat 2002 (Besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegen)

Bron: overheid_nl

Terug naar het overzicht
Besluit houdende aanwijzing van personen belast met toezicht als bedoeld in de Spoorwegwet en de Spoorwegwet 1875 en houdende wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthoudende en opsporingsambtenaren divisie Vervoer Inspectie Verkeer en Waterstaat 2002 (Besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegen)
Besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegen
Artikel 1
1

De ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport worden aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving, bedoeld in artikel 69, eerste lid, van de Spoorwegwet, van het bepaalde bij of krachtens deze wet.

2

In afwijking van het eerste lid worden:

Artikel 2
1

De directeur-generaal Mobiliteit en de onder hem werkzame ambtenaren worden aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 12 tot en met 14 en hoofdstuk II van de Wet personenvervoer 2000, voor zover dit betrekking heeft op concessies verleend door onze Minister voor het openbaar vervoer per trein.

2

In afwijking van het eerste lid worden de ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de inhoud van het vervoerplan, bedoeld in artikel 35a van de Wet personenvervoer 2000, voor zover het betreft de beschrijving in het vervoerplan van de beveiligingsmaatregelen die genomen worden voor treinen die vanuit Nederland door de Kanaaltunnel gaan rijden.

Artikel 3

Wijzigt het Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Spoorwegwet.

Artikel 4

Wijzigt het Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren divisie Vervoer Inspectie Verkeer en Waterstaat 2002.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegen.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
K.M.H.Peijs