Algemeen
 • Hoe zit het met rijden op buitendienstgesteld spoor?

  Na overleg met RailAlert, het College van Deskundigen en bestuur VVRV is in 2013 besloten om een strikte scheiding te gaan hanteren tussen de bevoegdheden en vakbekwaamheidseisen op buiten dienst gesteld spoor en op in dienst gesteld spoor:

  1. Alles aangaande buiten dienst gesteld spoor is qua regelgeving, opleiding en certificering belegd bij RailAlert. De invulling van de vakbekwaamheidseisen hiervoor hoort bij RailAlert.

  2. Alles aangaande in dienst gesteld spoor is qua regelgeving in de wet verankerd en qua examinering bij VVRV. De invulling van de vakbekwaamheidseisen hiervoor hoort bij VVRV.

  Concreet betekent dit, dat uit de examenprogramma’s van machinist en rangeerder goederen alle elementen (vakbekwaamheidseisen en examenvragen) die te maken hebben met rijden of begeleiden op buiten dienst gesteld spoor zijn verwijderd. (Wel komen in genoemde VVRV examenprogramma wel een paar vragen wat je moet weten als je een buitendienstgesteld spoor nadert). En dat certificeren van deze elementen geheel onder verantwoordelijkheid van RailAlert komt.

 • Zijn de certificaten veiligheidscommunicatie van VVRV en railAlert uitisselbaar?

  Deze certificaten zijn niet uitwisselbaar; hiervoor is een aantal redenen:

  1.  Examens voor de wettelijke veiligheidsfuncties in het spoorvervoer neemt VVRV af. VVRV is hiervoor als enige gemandateerd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat hier om machinist, rangeerder, wagencontroleur en treindienstleider. Dit gebeurt namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. De examens voor veiligheidsgerelateerde functies in het werk vanspooraannemers (vooral op buitendienst gesteld spoor) zijn op basis van branche afspraken belegd bij railAlert. Juridisch gaat het om verschillende certificeringen voor verschillende soortenfuncties.

  2.  Ook inhoudelijk zijn er verschillen tussen de examens en de bepalingen: a. de inhoudelijke casussen verschillen; b. examinatoren van railAlert en VVRV zijn anders opgeleid en gecertificeerd;c. railAlert heeft een andere limiet op het aantal malen dat een kandidaat examen kan doen; bij VVRV is dat 2 keer, bij railAlert is dat 3 keer.

 • Hoe is toestemming tot het zich bevinden in de bediende cabine geregeld?

  In artikel 5.1 F van de Praktijkexamenovereenkomst met een spoorwegonderneming is geregeld dat de spoorwegonderneming verklaart dat de praktijkexaminator toegang heeft tot de bediende cabine voor het afnemen van praktijkexamens. Met ILenT is dit besproken en voldoende geacht.

 • Klopt het dat het (theorie)examen van machinist reizigers beperkt bevoegd (BB) gelijk is aan het examen van machinist volledig bevoegd (VB) ?

  Het theorie-examen is gelijk, het praktijkexamen in module 3 verschilt: voor de reizigersmachinist BB en VB wordt geen onderscheid gemaakt in de vakbekwaamheidseisen met uitzondering van de rijvaardigheid op hettype materieel (A en B). Dit verschil is herkenbaar in het praktijkexamen. Onder categorie A wordt ook begrepen reizigersmaterieel met een rijsnelheid tot max 40 km/h. Dit is te vinden in het examenprogrammamachinist.

 • Indien een kandidaat tot machinist BB is opgeleid, kan hij dan machinist VB worden zonder opnieuw examen te doen? Is het dan voldoende dat hij een nieuwe vergunning aanvraagt?

  De machinist BB die VB wil worden doet opnieuw praktijkexamen op ander materieel. De theorie-modules vergunning (1), basiskennis (2) en reizigers (deel van 3) zijn geldig. Er is maar één vergunning. Op het bevoegdheidsbewijs staat waarvoor hij/zij geschikt is: Europese categorieën A+B (=VB) of alleen B (=BB). Daarnaast is in het register van IL&T vastgelegd welke PO keuring de machinist heeft ondergaan: voor BB gelden minder strenge keuringseisen. De machinist moet dus ook opnieuw gekeurd worden. Na goedkeuring meldt hij dit zelf bij IL&T met verzoek om zijn nieuwe keuringsuitslag in het register vast te leggen. IL&T vraagt dan om de keuringsuitslag en wijzigt dan het register. De machinist moet daarna een uitdraai uit het actuele dossier opvragen bij IL&T (waaruit blijkt dat hij PO voor VB is goedgekeurd) en die met de keuringsuitslag tonen bij VVRV. Daarna kan een nieuw praktijkexamen worden gepland en afgenomen. Slaagt de machinist hiervoor, dan geeft VVRV een nieuw certificaat machinist VB af. Daarna geeft de spoorwegonderneming een nieuw bevoegdheidsbewijs af.

 • Wat zijn de specificaties voor de praktijkexamenrit van de machinist?

  Van belang is of de praktijkexamenrit representatief is voor de toekomstige dagelijkse werkzaamheden bij het bedrijf waar de examenrit wordt afgenomen.In het examenprogramma van de machinist staat daarover: Het praktijkexamen wordt afgenomen op een baanvak waar de kandidaat al wegbekendheid heeft opgedaan en in een dienstuitvoering die qua complexiteit overeenkomt met zijn toekomstige taak. Deze rit wordt in dit document 'examenrit' genoemd. Dus een machinist die werkt bij een vervoerder die uitsluitend Amersfoort – Ede rijdt, doet daar praktijkexamen en dat volstaat. Wat niet kan, is dat een machinist uitsluitend Amersfoort-Utrecht als examenrit rijdt, terwijl de vervoerder landelijk rijdt, of uitsluitend op de Waalhaven rangeert tijdens het praktijkexamen, terwijl de vervoerder door heel Nederland rijdt. Verder is dus van belang dat elke vervoerder die een machinist ‘overneemt’ van een andere vervoerder, zich goed realiseert wat die machinist voor rij-ervaring heeft en dus welke bijscholing –ondanks het bezit van een certificaat machinist VB- de betreffende machinist nog nodig heeft voor zijn nieuwe taak bij de nieuwe vervoerder.Overigens zijn de specificaties voor de examenrit dus verschillend per vervoerder en zijn die uitgewerkt in overleg met de vakdeskundigen van de vervoerders. Deze specificaties worden uiteindelijk in het College van Deskundigen (CvD) vastgesteld. De examenrit moet een beoordeling mogelijk maken van de aspecten die in de beoordelingslijst staan. De duur van de examenrit moet voldoende zijn voor een verantwoorde beoordeling. Ga daarbij uit van minimaal 3-4 uur effectieve rijtijd. Inclusief het voorbereidende gesprek en het eindgesprek zal het examen 5-7 uur duren. Rangeerwerkzaamheden zijn een verplicht onderdeel van de examenrit. Voor de examenrit machinist Goederen geldt als eis een locomotief én minimaal 10-15 wagens (onderhoudsmachines/zelfrijdend gereedschap uitgezonderd).