Erkenning EU beroepskwalificaties

Certificaten van veiligheidsfuncties uit andere EU lidstaten, die mogelijk vergelijkbaar zijn met veiligheidsfuncties in Nederland, zijn niet zonder meer geldig in Nederland. Indien u wilt weten of uw certificaat voor een veiligheidsfunctie in Nederland erkend kan worden, kunt u een verzoek indienen tot erkenning van een EU beroepskwalificatie bij VVRV. VVRV is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gemandateerd om verzoeken tot erkenning van EU beroepskwalificaties voor de veiligheidsfuncties in het Railvervoer in Nederland te beoordelen. Behandeling van een dergelijk verzoek brengt kosten met zich mee die bij de aanvrager in rekening worden gebracht.
Na ontvangst van uw verzoek zal VVRV een inschatting maken van de uren die benodigd zijn om te onderzoeken of uw certificaat, opleiding en examen voldoende overeenkomen met de eisen die de Nederlandse wetgeving stelt aan de betreffende veiligheidsfunctie. De geschatte uren met een afwijking van maximaal 20 % naar boven of naar beneden, zullen vóór de behandeling van het verzoek in rekening worden gebracht. Het daarbij geldende uurtarief is € 75,- exclusief 21% BTW.

Een andere mogelijkheid is natuurlijk in Nederland het examen voor de betreffende veiligheidsfunctie afleggen. In een aantal gevallen zullen de kosten daarvan lager zijn dan het onderzoek erkenning beroepskwalificaties.