Corona maatregelen en regels zijn te vinden op de pagina's van de verschillende soorten examens.

regels en voorwaarden

De regels en voorwaarden die gelden voor VVRV examens, zijn opgenomen in het examenreglement,  onderaan de pagina te openen. Daarin zijn ook verzoeken tot herziening van de examenuitslag en klachten geregeld. Veel examens hebben aanvullende regels en voorwaarden; u vindt deze op de pagina van het examen van de betreffende veiligheidsfunctie.

ministerie van Infrastructuur & Waterstaat

De minister van Infrastructuur & Waterstaat is verantwoordelijk voor de examens van de vier veiligheidsfuncties in de spoorsector: machinist, rangeerder, treindienstleider en wagencontroleur. De Directie Openbaar Vervoer en Spoor beoordeelt de examenprogramma's. Voor alle examens is een examenprogramma beschikbaar, waarin de vakbekwaamheidseisen staan beschreven. U vindt deze examenprogramma's op de pagina's bij de betreffende veiligheidsfunctie.

organisatie van de examens 

De theorie-examens kunnen worden afgelegd bij VVRV en -onder bepaalde voorwaarden- ook op andere locaties. Er is altijd een toezichthouder bij een theorie-examen. Praktijk- en simulatie examens worden afgenomen door VVRV erkende examinatoren. Het praktijk of simulatie examen kan worden bezocht door een gecommitteerde; deze beoordeelt het functioneren van de examinator.
Bij elk examen dient u een geldig identiteitsbewijs te tonen. Dat kan een geldig paspoort of geldige, identiteitskaart zijn, Vanaf 1 april 2019 is legitimeren met een rijbewijs niet meer mogelijk, omdat daar niet alle gegevens op staan. Het document moet geldig en onbeschadigd zijn. Onderaan deze pagina staat het overzicht met documenten die VVRV accepeert als identiteitsbewijs. Zonder geldige identificatie kunt u niet aan het examen deelnemen.

gecommitteerden

De uitvoering van praktijk en simulatie examens vindt plaats door VVRV gecertificeerde examinatoren.
De gecommitteerde houdt in opdracht van VVRV toezicht of de uitvoering van praktijkexamens van de veiligheidsfuncties treindienstleider, machinist bijlage IV - vergunning, rangeerder en wagencontroleur verloopt conform de regelgeving van VVRV. Ook bij examens veiligheidscommunicatie worden gecommitteerden ingezet. Een tweede doel van de inzet van gecommitteerden is het ontwikkelen van een gezamenlijk normgevoel bij het beoordelen van praktijkexamens. Toezicht levert ook een bijdrage aan het scherp houden van examinatoren. De gecommitteerde geeft ook feedback aan de examinator waardoor deze de kans heeft zich verder te professionaliseren. Essentieel is de onafhankelijkheid van de gecommitteerde ten opzichte van de examinator en de te examineren veiligheidsfunctionaris. De gecommitteerde rapporteert aan de directeur van VVRV en is in die zin ogen en oren van VVRV. Door de terugkoppeling die gecommitteerden geven per examen en als input voor de jaarlijkse professionaliseringsbijeenkomst voor alle examinatoren, is VVRV in staat zichzelf en haar examinatoren steeds verder te professionaliseren. En daarmee de verantwoordelijkheid te dragen in het kader van het mandaat van het ministerie I&W, voor wat betreft de professionaliteit van de examens. 

informatie over het examen

Meer informatie over de inrichting en het verloop van het theorie-examen vindt u in de bijlage hieronder.

evaluatieformulier

Wij stellen het zeer op prijs te weten hoe u -als kandidaat- het examen heeft ervaren. Met uw reactie kunnen wij de examens verbeteren. Klik op het evaluatieformulier.
Hartelijk dank voor uw moeite.

inzage

Kandidaten die niet zijn geslaagd voor (een module van) het theorie-examen, kunnen tegen betaling (zie tarieven) de fout gemaakte vragen inzien. Hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt met VVRV, binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag van het examen. De inzage vindt plaats bij VVRV in Den Haag. Voor deze inzage gelden de volgende spelregels:
- Inzage duurt maximaal 30 minuten
- alleen de kandidaat zelf heeft inzage
- tassen, jassen, telefoons/smart watch, laptops, computers
  e.d. blijven tijdens de inzage achter op het secretariaat
- alleen steekwoorden als aantekening opschrijven
- aantekeningen worden gecontroleerd door de
  toezichthouder; indien er naar de mening van de
  toezichthouder teveel is opgeschreven kan de tekst niet
  worden meegenomen

Deze regels zijn bedoeld om te voorkomen dat de examenvragen worden gekopieerd en beschikbaar gesteld aan derden. Voor een onvoldoende praktijk of simulatie examen geldt geen inzagerecht. Na afloop van het examen krijgt de kandidaat de uitslag meegedeeld, met een toelichting op de reden van een eventuele onvoldoende. Bij de meeste examens direct na afloop, bij het simulatie examen machinist bijlage IV - vergunning binnen enkele dagen.

functiebeperking

Voor kandidaten met een functiebeperking kan een aanvrager om aanvullende voorzieningen tijdens het examen verzoeken. Gedacht kan worden aan extra tijd, een papieren examen of voorgelezen worden. De meerkosten voor deze voorzieningen bedragen € 100,- per examen. De aanvrager dient hiervoor een doktersattest bij de aanvraag mee te sturen. Te denken valt aan een dyslexie-verklaring. Een dyslexieverklaring is een verkorte weergave van het verslag van het psychodiagnostisch onderzoek waaruit blijkt dat bij betrokkene dyslexie is vastgesteld. De dyslexieverklaring beschrijft op grond waarvan de diagnose dyslexie is gesteld, wat mogelijke verklaringen zijn en welke ernstige belemmeringen betrokkene ondervindt bij het volgen van onderwijs en/of bij het functioneren in de samenleving. (zie ook www. Stichtingdyslexienederland.nl). De verklaring moet zijn afgegeven door professionals die gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek en beschikken over specialistische kennis op het gebied van leerstoornissen en onderwijsbelemmeringen die daarmee samen kunnen gaan; dit zijn psychologen en pedagogen. Op termijn komt er waarschijnlijk één bevoegde instantie die dyslexieverklaringen mag afgeven. Als dat het geval is, zal VVRV hierbij aansluiten. Wegens mogelijke fraude zal VVRV altijd controleren of de dyslexie-verklaring afgegeven is door een gekwalificeerde/bevoegde instantie.