regels en voorwaarden

De regels en voorwaarden die gelden voor VVRV examens, zijn opgenomen in het examenreglement. Deze is onderaan de pagina te openen. Daarin zijn ook bezwaar en beroep geregeld. Lees hier tevens de in de overeenkomst voor de examinator genoemde uitvoeringsregels en het protocol. Veel examens hebben aanvullende regels en voorwaarden, hiervoor de pagina van de betreffende functie.

ministerie van Infrastructuur & Waterstaat

De minister van Infrastructuur & Waterstaat is verantwoordelijk voor de examens van de vier veiligheidsfuncties in de spoorsector: machinist, rangeerder, treindienstleider en wagencontroleur. De Directie Openbaar Vervoer en Spoor beoordeelt de examenprogramma's. Voor alle examens is een examenprogramma beschikbaar, waarin de vakbekwaamheidseisen staan beschreven. Zie bij de betreffende functies.

organisatie van de examens 

De theorie-examens kunnen worden afgelegd bij VVRV en -onder bepaalde voorwaarden- ook bij door ILenT erkende opleidingsbedrijven. Er is altijd een toezichthouder bij een theorie-examen. Praktijkexamens (ook in de vorm van praktijksimulaties) worden afgenomen door examinatoren. Het praktijkexamen kan worden bezocht door een gecommitteerde; deze beoordeelt het functioneren van de examinator.

identiteitsbewijs tonen

Bij elk examen dient u een geldig identiteitsbewijs te tonen. Dat kan een geldig paspoort of geldige, identiteitskaart zijn, Vanaf 1 april 2019 is legitimeren met een rijbewijs niet meer mogelijk, omdat aaar niet alle gegevens op staan.. Het document moet geldig en onbeschadigd zijn. Onderaan deze pagina staat het overzicht met documenten die VVRV accepeert als identiteitsbewijs. Zonder geldige identificatie kunt u niet meedoen aan het examen.

gecommitteerden

De uitvoering van praktijkexamens vindt plaats door gekwalificeerde examinatoren.
De gecommitteerde houdt in opdracht van VVRV toezicht of de uitvoering van praktijkexamens van de veiligheidsfuncties treindienstleider, machinist, rangeerder en wagencontroleur verloopt conform de regelgeving van VVRV.
Ook bij ERTMS- en veiligheidscommunicatie examens worden gecommitteerden ingezet.

Een tweede doel van de inzet van gecommitteerden is het ontwikkelen van een gezamenlijk normgevoel bij het beoordelen van praktijkexamens. Toezicht levert ook een bijdrage aan het scherp houden van examinatoren. De gecommitteerde geeft ook feedback aan de examinator waarbij hij toezicht heeft uitgevoerd, en ook dat is een belangrijk middel voor de examinator om zich verder te ontwikkelen.
Essentieel is de onafhankelijkheid van de gecommitteerde ten opzichte van de examinator en de te examineren veiligheidsfunctionaris. De gecommitteerde rapporteert aan de directeur van VVRV en is in die zin ogen en oren van VVRV. Door de terugkoppeling die de gecommitteerde verstrekt in de vorm van jaarlijkse analyses en verbetervoorstellen, en door de input van de gecommitteerden bij de jaarlijkse professionaliseringsbijeenkomst voor alle examinatoren, is VVRV in staat zijn verantwoordelijkheid te dragen in het kader van het mandaat van het ministerie I&W, voor wat betreft de professionaliteit van de praktijkexamen en de examinatoren.

informatie over het examen

Meer informatie over de inrichting en het verloop van het theorie-examen vindt u in de bijlage hieronder.

evaluatieformulier

Wij stellen het zeer op prijs te weten hoe u -als kandidaat- het examen heeft ervaren. Met uw reactie kunnen wij de examens verbeteren. Klik op het evaluatieformulier.
Hartelijk dank voor uw moeite.

inzage

Kandidaten die niet zijn geslaagd voor (een module van) het theorie-examen, kunnen tegen betaling (zie tarieven) de fout gemaakte vragen inzien. Hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt met VVRV, binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag van het examen. De inzage vindt plaats bij VVRV in Den Haag. Voor deze inzage gelden de volgende spelregels:

Inzage duurt maximaal 30 minuten
Alleen de kandidaat zelf heeft inzage
Tassen, jassen, telefoons/smart watch, laptops, computers e.d. blijven tijdens de inzage achter op het secretariaat
Alleen steekwoorden mogen worden opgeschreven
Opgeschreven tekst wordt bij vertrek gecontroleerd door toezichthouder; indien er naar de mening van de toezichthouder teveel is opgeschreven kan de tekst niet worden meegenomen
Deze regels zijn ervoor bedoeld te voorkomen dat de examenvragen worden gekopieerd en beschikbaar gesteld aan derden.

Voor een onvoldoende praktijkexamen geldt geen inzagerecht. Na afloop van het examen krijgt de kandidaat direct de uitslag meegedeeld, met een toelichting op de reden van onvoldoende.

functiebeperking

Voor kandidaten met een functiebeperking kan een aanvrager aanvullende voorzieningen voor tijdens het examen aanvragen. Gedacht kan worden aan extra tijd, een papieren examen of voorgelezen worden. De meerkosten voor deze voorzieningen bedragen € 100,- per examen. 

De aanvrager dient hiervoor een doktersattest bij de aanvraag mee te sturen. Te denken valt aan een dyslexie-verklaring. Een dyslexieverklaring is een verkorte weergave van het verslag van het psychodiagnostisch onderzoek waaruit blijkt dat bij betrokkene dyslexie is vastgesteld. De dyslexieverklaring beschrijft op grond waarvan de diagnose dyslexie is gesteld, wat mogelijke verklaringen zijn en welke ernstige belemmeringen betrokkene ondervindt bij het volgen van onderwijs en/of bij het functioneren in de samenleving. (zie ook www. Stichtingdyslexienederland.nl)

De verklaring moet zijn afgegeven door professionals die gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek en beschikken over specialistische kennis op het gebied van leerstoornissen en onderwijsbelemmeringen die daarmee samen kunnen gaan; dit zijn psychologen en pedagogen. Op termijn komt er waarschijnlijk één bevoegde instantie die dyslexieverklaringen mag afgeven. Als dat het geval is, zal VVRV hierbij aansluiten.

Wegens mogelijke fraude zal VVRV altijd controleren of de dyslexie-verklaring afgegeven is door een gekwalificeerde/bevoegde instantie.